Milí divá­ci,
prázd­ni­ny se blí­ží ke kon­ci a to je znám­ka, že se opět může­te těšit na oblí­be­né diva­del­ní pro­duk­ce na naší kamen­né scé­ně. Sezó­nu letos zahá­jí­me 1. září a je oprav­du na co se těšit! Mezi insce­na­ce, kte­ré na pro­gra­mu bude­te ve 27. sezó­ně vídat pra­vi­del­ně, se vra­cí hra Podiv­né odpo­led­ne Dr. Zvon­ka Bur­ke­ho, čeka­jí nás tři pre­mi­é­ry nových insce­na­cí a mj. jsme pro Vás při­pra­vi­li malou úpra­vu foyer.
Děku­je­me, že jste spo­leč­ně s námi pře­čka­li neleh­ký závěr letoš­ní sezó­ny a uká­za­li nám, že jste s námi. Díky Vám byla atmo­sfé­ra letoš­ních Let­ních scén vel­mi pří­jem­ná a už teď s chu­tí při­pra­vu­je­me budou­cí roč­ník.
Pře­je­me Vám pří­jem­né kul­tur­ní zážit­ky.
Těší­me se na Vás! Vaše Diva­dlo Bol­ka Polívky


PREMIÉRA ABY SE DĚTI DIVILY

Tře­tí víkend v září se pone­se v duchu prv­ní pre­mi­é­ry nad­chá­ze­jí­cí sezó­ny. Odlo­že­né­ho uve­de­ní se 19. září dočká pohád­ka z pera Aloi­se Mikul­ky a v režii Zoji Miko­to­vé Aby se děti divi­ly.
Dílo Aloi­se Mikul­ky při­ná­ší hod­ně rados­ti a fan­ta­zie a je psá­no tak, aby se děti oprav­du divi­ly. A tak se může­te v této hře setkat s vyná­lez­cem dět­ských snů a jeho pomoc­ní­ky, zažít spo­leč­nou komu­ni­ka­ci hla­sem i pohy­bem, mlu­ve­nou řečí i zna­ko­vým jazykem.


PŘEDPRODEJ NA LISTOPAD

Před­pro­dej před­sta­ve­ní, kte­rá pro vás uve­de­me v lis­to­pa­du, bude zahá­jen 19. 8. 2020 od 10.00.
Sou­běž­ně se spuš­tě­ním před­pro­de­je v poklad­ně začí­ná i onli­ne pro­dej. Tele­fo­nic­ké žádosti o rezer­va­ce budou vyři­zo­vá­ny dle dostup­nos­ti poklad­ních. Jako našim věr­ným divá­kům vám nabí­zí­me mož­nost před­nost­ní­ho zakou­pe­ní vstu­pe­nek. Po zadá­ní kódu PODZIM si může­te zakou­pit vstu­pen­ky dří­ve, než budou uvol­ně­ny do pro­de­je.
PROGRAM NA LISTOPAD SI MŮŽETE V PDF STÁHNOUT ZDE.


VERNISÁŽ VÝSTAVY — FRANTIŠEK BOROVEC

Zve­me Vás na ver­ni­sáž výsta­vy kre­seb a gra­fi­ky
FRANTIŠEK BOROVEC — TVÁŘENÍ 2020
pátek 4. 9. 2020 v 16:00 / foyer diva­dla / Jakub­ské nám. 5 / Brno


SOUTĚŽ O 3 x 2 VSTUPENKY NA PŘEDSTAVENÍ 16. 9. REBELKY

V jakém dal­ším před­sta­ve­ní může­te vídat Chan­tal Poulla­in?
A. Klíš­tě
B. Hor­ská drá­ha
C. Šest taneč­ních hodin v šes­ti týdnech

Správ­né odpo­vě­di s Vaším celým jmé­nem může­te zasí­lat e‑mailem na adre­su: adamik(at)bolek.cz s před­mě­tem SOUTĚŽ. Výher­ce bude­me kon­tak­to­vat 1. 9. 2020.


7. 9. PODIVNÉ ODPOLEDNE DR. ZVONKA BURKEHO

Autor: Ladi­slav Smo­ček, Režie: Bře­ti­slav Rych­lík, Hra­jí: Bolek Polív­ka, Pavel Liš­ka, Radim Fia­la, Petr Hal­ber­sta­dt, Sara Venclovská

Neko­neč­né peká­če plné buchet paní Outě­cho­vé, říz­ný nápad­ník Vác­lav Vác­lav, nesmě­lý Tichý, Sva­ta­va sko­ro sva­tá a hlav­ně sta­rý mlá­de­nec Bur­ke, kte­rý je na kon­ci svých muž­ských sil, ale ješ­tě se nehod­lá vzdát a tak svá­dí dojem­ný „don­ki­chot­ský“ zápas s pře­si­lou, kte­rou tvo­ří snůš­ka lid­ských nectnos­tí a špat­ných vlastností.

VSTUPENKY


12. 9. CAVEMAN

Autor: Rob Bec­ker, Režie: Patrik Har­tl, Hra­jí: Jan Holík / Jakub Slach

Máte chuť se roze­smát až k slzám? Přijď­te se podí­vat na slav­nou one man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou, o roz­dí­lech mezi námi, o lás­ce, part­ner­ství a vtip­ně uta­je­ných kva­li­tách obou pohlaví.

VSTUPENKY


25. 9. VYSAVAČ

Autor a režie: Patrik Har­tl, Hra­je: Bohu­mil Klepl

Máte chuť nechat si vysát kaž­do­den­ní sta­ros­ti z hla­vy? Přijď­te se podí­vat na tuto roman­tic­kou kome­dii plnou vtip­ných eska­pád, neu­vě­ři­tel­ných hrdin­ských kous­ků, trap­ných nára­zů na drž­ku a snění.

VSTUPENKY


PARTNER DIVADLA: PORSCHE BRNO