Milí divá­ci,
věří­me, že i přes aktu­ál­ní situ­a­ci si stá­le udr­žu­je­te dobrou nála­du a úsměv na tvá­ři. My si pozi­tiv­ní myš­le­ní udr­žu­je­me napří­klad při pří­pra­vě pro­gra­mu Let­ních scén, kte­ré se i ten­to rok usku­teč­ní v Brně, Miku­lo­vě a Slav­ko­vě u Brna od polo­vi­ny červ­na do polo­vi­ny srp­na 2021. Let­ní před­sta­ve­ní v Miku­lo­vě a Slav­ko­vě u Brna si může­te zakou­pit už nyní a potě­šit tak blíz­ké pod vánoč­ním stro­meč­kem.
Pře­je­me Vám krás­né a klid­né vánoč­ní svát­ky a bude­me se těšit v roce 2021.
Buď­te zdra­ví! Vaše Diva­dlo Bol­ka Polívky


DÁRKOVÉ POUKAZY DO DIVADLA

Rádi bys­te obda­ro­va­li své blíz­ké vstu­pen­ka­mi do diva­dla, ale nedo­ká­že­te odhad­nout jejich vkus a nezná­te jejich vol­né ter­mí­ny? Pro tyto pří­pa­dy jsou tu dár­ko­vé pou­ka­zy, za kte­ré si obda­ro­va­ný vybe­re před­sta­ve­ní zce­la pod­le svých před­stav a mož­nos­tí.
V poklad­ně diva­dla nebo onli­ne může­te zakou­pit dár­ko­vé pou­ka­zy v hod­no­tách 300 Kč, 500 Kč, 900 Kč a 1100 Kč.
Plat­nost pou­ka­zů je rok od zakou­pe­ní a lze je uplat­nit jak v poklad­ně diva­dla, tak při onli­ne náku­pu. A navíc – pokud při prv­ním náku­pu nevy­čer­pá­te celou hod­no­tu pou­ka­zu, může­te ho uplat­nit při dal­ším nákupu.


KALENDÁŘ PROMĚNY 2021 V PRODEJI

Tra­dič­ní ver­ni­sáž obra­zů Kalen­dá­ře Pro­mě­ny 2021 se bohu­žel neu­sku­teč­ní, ale i přes­to může­te oblí­be­né kalen­dá­ře zakou­pit na diva­del­ním e‑shopu nebo v poklad­ně diva­dla. Letos je také mož­né zakou­pit limi­to­va­ný počet pode­psa­ných kalen­dá­řů ředi­tel­ky Nada­ce Archa Chan­tal a hereč­ky Chan­tal Poulla­in.


PŘEDPRODEJ NA LETNÍ SCÉNY V MIKULOVĚ A SLAVKOVĚ U BRNA

Před­pro­dej před­sta­ve­ní, kte­rá pro vás uve­de­me na Let­ních scé­nách v Miku­lo­vě a Slav­ko­vě u Brna, bude zahá­jen 9. 12. 2020 od 10.00.
Sou­běž­ně se spuš­tě­ním před­pro­de­je v poklad­ně začí­ná i onli­ne pro­dej. Tele­fo­nic­ké žádosti o rezer­va­ce budou vyři­zo­vá­ny dle dostup­nos­ti poklad­ních. Jako našim věr­ným divá­kům vám nabí­zí­me mož­nost před­nost­ní­ho zakou­pe­ní vstu­pe­nek. Po zadá­ní kódu LETO21 si může­te zakou­pit vstu­pen­ky dří­ve, než budou uvol­ně­ny do pro­de­je.
PROGRAM NA LÉTO SI MŮŽETE V PDF STÁHNOUT ZDE.


PARTNER DIVADLA: PORSCHE BRNO