Milí divá­ci,
posled­ní před­pro­dej v roce 2019 je tu. V břez­no­vém pro­gra­mu opět nalez­ne­te titu­ly, kte­ré na našem jeviš­ti uve­de­me vůbec popr­vé — Due­ty a Per­so­ny. Rádi bychom Vás upo­zor­ni­li na změ­ně­nou vánoč­ní ote­ví­ra­cí dobu poklad­ny diva­dla. Dopo­ru­ču­je­me, abys­te nákup vstu­pe­nek nene­chá­va­li na posled­ní chví­li. Chtě­li bychom Vám podě­ko­vat za pro­je­ve­nou pří­zeň v roce 2019 a těší­me se, že i ten dal­ší rok si spo­leč­ně uži­je­me! Při­pra­vu­je­me pro Vás řadu novi­nek. Jako prv­ní roz­ba­lu­je­me malý dárek v podo­bě uvol­ně­ných ter­mí­nů DNA na Let­ní scé­ně v Miku­lo­vě. Těší­me se na Vás!
Vaše Diva­dlo Bol­ka Polívky


DIVADLO PETRA BEZRUČE V DBP

Ost­rav­ský sou­bor Diva­dla Pet­ra Bez­ru­če pat­ří mezi naše pra­vi­del­né a milé hos­ty. V letoš­ní sezo­ně se může­te těšit ješ­tě na dvě insce­na­ce toho­to sou­bo­ru, kte­ré se dočka­jí vůbec prv­ní­ho uve­de­ní v Brně. Začát­kem led­na uve­de­me insce­na­ci nor­ské­ho dra­ma­ti­ka Henri­ka Ibse­na — Heda Gable­ro­vá: Teo­rie dospě­los­ti. V úno­ru pak uve­de­me hru Tomá­še Dia­niš­ky Tran­sky, body, vte­ři­ny, kte­rá byla napsá­na pod­le sku­teč­ných udá­los­tí čes­ko­slo­ven­ské atlet­ky Zde­ny Koub­ko­vé, jejíž spor­tov­ní úspě­chy byly vyma­zá­ny z naší novo­do­bé historie.


MALÉ­hRY NA ZELNÉM TRHU 10

Po úspěš­ném lis­to­pa­do­vém ter­mí­nu Čte­ní ke kafi, kte­ré se kona­lo ve Fres­ko­vém sále na Zel­ném trhu, při­dá­vá­me led­no­vý ter­mín 30. 1. 2020 od 19.30! Před­sta­ve­ní se koná v krás­ném pro­stře­dí Fres­ko­vé­ho sálu na Zel­ném trhu 10. Ten­to maleb­ný pro­stor dodá­vá insce­na­ci pří­jem­nou komor­ní atmo­sfé­ru a záro­veň navští­ví­te mís­to, kam se běž­ný občan jen tak nedo­sta­ne! Vstu­pen­ky je mož­né zakou­pit ZDE.


LETNÍ SCÉNA DBP V MIKULOVĚ!

Po úspěš­ném I. roč­ní­ku Let­ní scé­ny Diva­dla Bol­ka Polív­ky v Miku­lo­vě jsme se roz­hod­li opa­ko­vat akci i v příš­tím roce! V ter­mí­nu od 13. do 17. čer­ven­ce 2020 se opět může­te těšit na před­sta­ve­ní v pro­stře­dí maleb­né­ho Miku­lo­va. Prv­ní dvě před­sta­ve­ní uvol­ňu­je­me do pro­de­je už nyní!


PŘEDPRODEJ NA BŘEZEN

Jak už je v našem diva­dle zvy­kem, pro­sin­co­vý před­pro­dej vstu­pe­nek zaha­ju­je­me dru­hou stře­du v měsí­ci. Ten­to­krát při­pa­dá ten­to den na stře­du 11. 12. 2019 v 10.00.
V rám­ci před­pro­de­je jsou upřed­nost­ně­ni zájem­ci o vstu­pen­ky čeka­jí­cí ve fron­tě před poklad­nou. Sou­běž­ně se spuš­tě­ním před­pro­de­je v poklad­ně začí­ná i onli­ne pro­dej. Tele­fo­nic­ké žádosti o rezer­va­ce budou vyři­zo­vá­ny dle dostup­nos­ti pokladních.
Pod­mín­ky rezer­va­cí a před­pro­de­je nalez­ne­te zde.
PROGRAM NA BŘEZEN SI MŮŽETE V PDF STÁHNOUT ZDE!


THE NAKED TRUTH PRO MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV

Diva­del­ní spo­leč­nost StageArt­Cz ve spo­lu­prá­ci s Masa­ry­ko­vým onko­lo­gic­kým ústa­vem při­pra­vu­je bene­fič­ní před­sta­ve­ní insce­na­ce The Naked Tru­th – Odha­le­ná prav­da, kte­ré se bude konat 9. 1. 2020. Akce se koná při pří­le­ži­tos­ti 85. Výro­čí MOÚ. Výtě­žek z akce bude věno­ván MOÚ na nákup soft­wa­ru, kte­rý znač­ně zjed­no­du­šu­je a urych­lu­je porov­ná­ní a vyhod­no­ce­ní radi­o­lo­gic­kých sním­ků mamo­gra­fie, kdy správ­né vyhod­no­ce­ní a závěr může mít pro paci­ent­ku cenu života.
V rám­ci koná­ní této bene­fi­ce se všich­ni zúčast­ně­ní zří­ka­jí náro­ku na hono­rář a akce pro­bí­há ve spo­lu­prá­ci a za pod­po­ry Diva­dla Bol­ka Polív­ky. StageArt­Cz nabí­zí spe­ci­ál­ní vstu­pen­ky v ceně 1000 Kč, kte­ré je mož­né zakou­pit pro­střed­nic­tvím Vítěz­sla­va Char­vá­ta ([email protected]).


SOUTĚŽ O 3x 2 VSTUPENKY NA PŘEDSTAVENÍ 18. 1. BLÁZNOVY ZÁPISKY

Tip­ne­te si, kte­rou insce­na­ci čeká v této sezo­ně 100. repríza?
A. Hor­ská dráha
B. Srn­ky
C. Šest taneč­ních hodin v šes­ti týdnech
Správ­né odpo­vě­di s Vaším celým jmé­nem může­te zasí­lat e‑mailem na adre­su: [email protected] s před­mě­tem SOUTĚŽ. Výher­ce bude­me kon­tak­to­vat 3. 1. 2020.


ZVEME VÁS:


3. 1. KORESPONDENCE V+W

Diva­dlo: Diva­dlo Na zábrad­lí, Autor: Jiří Vos­ko­vec, Jan Werich, Režie: Jan Miku­lá­šek, Hra­jí: Vác­lav Vašák, Jiří Vyo­rá­lek, Jana Plodková

„Život herec­ký je straš­ný – někdy vůbec ne.“
Kore­spon­den­ce Vos­kov­ce a Weri­cha je sil­nou výpo­vě­dí o živo­tě dvou mimo­řád­ných lidí v neleh­ké době. Vzá­jem­né lis­ty legen­dár­ních tvůr­ců Osvo­bo­ze­né­ho diva­dla, jejichž ces­ty se po úno­ru 1948 roze­šly, jsou str­hu­jí­cím svě­dec­tvím nejen jejich ori­gi­na­li­ty a umě­lec­ké zra­los­ti, ale sou­čas­ně odha­lu­jí i osu­dy těch­to význam­ných osob­nos­tí v bipo­lár­ním svě­tě, plném želez­ných opon a stu­de­ných válek. Tyto dopi­sy, kte­ré např. u J. Vos­kov­ce před­sta­vu­jí vrchol jeho pová­leč­né lite­rár­ní tvor­by, jsou neo­ce­ni­tel­ným dokla­dem duchov­ní­ho svě­ta V+W. „For­ma zkrat­ky, krát­ká spo­je­ní, diva­del­ní naráž­ky, pri­vát­ní kódy, k tomu bri­lant­ní sty­li­za­ce a neu­vě­ři­tel­ná oslo­ve­ní i pod­pi­sy“ – tak veli­ce výstiž­ně cha­rak­te­ri­zu­je tuto kore­spon­den­ci kritika.

VSTUPENKY


25. 1. POZEMŠŤAN

Diva­dlo: Diva­dlo Bol­ka Polív­ky, Autor: Pavol Seriš, Režie: Hana Miko­láš­ko­vá, Hra­je: Pavol Seriš

Bláz­ni­vý pří­běh mimo­zemš­ťa­na, kte­rý tou­ží stát se pozemš­ťa­nem. Pohy­bu­je se po pla­ne­tě Zemi a bed­li­vě nás pozo­ru­je, aby se nau­čil být jako my. Nemá to ale jed­no­du­ché. Jsme totiž podiv­něj­ší, než si mys­lel. Poda­ří se mu pocho­pit naše cho­vá­ní a zapad­nout do společnosti?
Ve své nej­no­věj­ší autor­ské insce­na­ci Pavol Seriš sati­ric­ky pohlí­ží na cha­o­tic­ký svět, kte­rý dneš­ní člo­věk při­jí­má jako nor­mu. “Pozemšťan” je diva­del­ní zprá­vou o lidech 21. sto­le­tí, kte­ří se díva­jí všu­de kolem sebe, jen ne do zrca­dla. Fyzic­ký stand-up a kome­di­ál­ní pan­to­mi­ma o tom, jak se cho­vá­me a jací jsme.

VSTUPENKY


4. 2. TAJNÝ AGENT

Diva­dlo: Diva­dlo Na zábrad­lí, Autor: Jose­ph Conrad / DJ, Režie: David Jařab, Hra­jí: Jiří Vyo­rá­lek, Anna Fia­lo­vá, Petr Čtvrt­ní­ček, Jiří Čer­ný, Jakub Žáček, Vác­lav Vašák, Voj­těch Vondráček

Závě­reč­ný díl brit­ské­ho triptychu v Diva­dle Na zábradlí.
Po Shake­spea­ro­vi a Doy­lo­vi se ten­to­krát bude tavit kla­sik brit­ské moder­ní lite­ra­tu­ry Jose­ph Conrad (1857–1924) – v režij­ním, tex­to­vém i scé­nic­kém ucho­pe­ní kme­no­vé­ho reži­sé­ra Davi­da Jařa­ba. Pan Ver­loc pro­vo­zu­je anar­chis­tic­kou živ­nost, ale je záro­veň rus­kým agen­tem. Východ­ní moc­nost už nechce jen neškod­ná udá­ní na radi­kál­ní sou­dru­hy, ale poža­du­je za své pení­ze sku­teč­né činy. Nezvykle aktu­ál­ní román vyprá­ví pří­běh z Lon­dý­na o jed­né bom­bě, kte­rá měla způ­so­bit strach a cha­os a na pře­lo­mu 19. a 20. sto­le­tí a při­blí­žit Bri­tá­nii zájmům Rus­ka. Son­da o záni­ku lás­ky a rodi­ny v sou­ko­lí dějin.

VSTUPENKY


PARTNER DIVADLA: PORSCHE BRNO