Milí divá­ci,
nera­di bychom vás stra­ši­li, ale Váno­ce se nám již poma­lič­ku blí­ží. Náš pro­gram, kte­rý prá­vě uvol­ňu­je­me do pro­de­je, pří­mo vybí­zí k tomu, aby začal plnit vaše před­sta­vy o vánoč­ních dár­cích. Z před­sta­ve­ní, kte­rá jsou v plá­nu na leden, může­te vybí­rat napří­klad pre­mi­é­ru naší nové insce­na­ce Hor­ská drá­haMila­nem Kňaž­kem a Evou Novot­nou, brněn­skou pre­mi­é­ru insce­na­ce V hodi­ně rysa se Zuza­nou Bydžov­skou nebo napří­klad již osvěd­če­ný titul Gede­o­nův uzelVil­mou Cibul­ko­vou a Kate­ři­nou Hra­chov­co­vou.
Po del­ší době k nám opět zaví­tá slo­ven­ské diva­dlo Štúdio L+S, kte­ré své insce­na­ce bude pra­vi­del­ně uvá­dět pod názvem Slo­ven­ské úplň­ky. V led­nu se může­te těšit hned na vše insce­na­ce — Malé man­žel­ské zlo­či­ny a Rybárik kráľov­ský. Zkrát­ka je opět na co se těšit!
A my se těší­me na setká­ní s Vámi.


MILOŠ ŠTĚDROŇ UVÁDÍ…

Po úspěš­né jar­ní sérii téma­tic­kých před­ná­šek prof. Milo­še Štěd­ro­ně jsme se spo­leč­ně roz­hod­li v pokra­čo­vá­ní toho­to cyk­lu i na pod­zim. Již teď se může­te těšit na dvě jedi­neč­né před­náš­ky, kte­ré se budou konat v těch­to termínech:

13. 11. v 16.30 Clau­dio Mon­te­ver­di: Nej­vět­ší hity
4. 12. v 16.30 Hein­rich Schütz: Advent­ní hudba

Dopo­ru­ču­je­me si včas zakou­pit vstu­pen­ky.


RUDY LINKA — PŘIDANÝ KONCERT!

Již 3. 11. vystou­pí v Diva­dle Bol­ka Polív­ky svě­to­vě uzná­va­ný jaz­zman Rudy Lin­ka, kte­ré­ho dopro­vo­dí Alu­ne Wade, Rudy Royston. Těšit se může­te na hud­bu z alba “Ame­ri­can Trai­ler”, kte­ré bylo vyhlá­še­no nahráv­kou měsí­ce úno­ra v ame­ric­kém časo­pi­se DownBeat.

Vstu­pen­ky jsou v pro­de­ji v poklad­ně diva­dla nebo onli­ne.


MOJE MALÉ DIVADLO — PODZIMNÍ DIVADELNÍ DÍLNA

Diva­dlo Bol­ka Polív­ky zve Vaše děti na pod­zim­ní diva­del­ní dílnu.
Během dvou dní se s dět­mi sezná­mí­me s něko­li­ka pohád­ko­vý­mi i nepo­hád­ko­vý­mi pří­běhy, jeden si vybe­re­me a vyro­bí­me diva­dél­ko i lout­ky, s nimiž si daný pří­běh zahra­je­me. Kaž­dý si své malé vyro­be­né diva­dlo odne­se s sebou domů, tak­že se reprí­zy mohou konat tře­ba kaž­dý večer pří­mo u vás doma.

Ter­mín: 29. a 30. říj­na 2018, od 8.00 do 17.00 hod.
Věk dětí: 1. – 4. třída
Kapa­ci­ta: 20 dětí
Cena: 800,- Kč / dítě

Více infor­ma­cí zde.


PŘEDPRODEJ NA LEDEN

Jak už je v Diva­dle Bol­ka Polív­ky zvy­kem, začí­ná­me před­pro­dej tře­tí stře­du v měsíci.
Ten­to­krát při­pa­dá ten­to den na stře­du 17. 10. 2018 v 10.00.
V rám­ci před­pro­de­je jsou upřed­nost­ně­ni zájem­ci o vstu­pen­ky čeka­jí­cí ve fron­tě před poklad­nou. Sou­běž­ně se spuš­tě­ním před­pro­de­je v poklad­ně začí­ná i onli­ne pro­dej. Tele­fo­nic­ké žádosti o rezer­va­ce budou vyři­zo­vá­ny dle dostup­nos­ti pokladních.
Pod­mín­ky rezer­va­cí a před­pro­de­je nalez­ne­te zde.

PROGRAM NA LEDEN SI MŮŽETE V PDF STÁHNOUT ZDE!


DIVADELNÍ KLUBY NA SEZONU 2018/2019

Cho­dí­te rádi do Diva­dla Bol­ka Polív­ky, ale neda­ří se Vám zakou­pit vstu­pen­ky do před­ních řad? Rádi bys­te dostá­va­li pra­vi­del­né infor­ma­ce ješ­tě před­tím, než jsou pub­li­ko­vá­ny veřej­nos­ti? Chtě­li bys­te být zvá­ni na pre­mi­é­ry diva­dla a stát se spon­zo­ry diva­dla? Tyto a mno­hé dal­ší výho­dy Vám při­ná­ší klu­by Diva­dla Bol­ka Polív­ky. Sta­čí si jen vybrat ten, kte­rý je pro Vás nej­lep­ší, a zare­gis­tro­vat se přes for­mu­lář nebo pří­mo v poklad­ně divadla.

NABÍDKU KLUBŮ SI MŮŽETE PROHLÉDNOUT ZDE!


SOUTĚŽ O 3x 2 VSTUPENKY NA PŘEDSTAVENÍ 21. 11. ŽIVOT S KRAJTOU

Ve kte­ré insce­na­ci z repe­ro­tá­ru Diva­dla Bol­ka Polív­ky může­te v tuto chví­li vidět Jose­fa Poláška?

A. Srn­ky
B. Věra
C. MINDGAME — Líbez­né vyhlídky

Správ­né odpo­vě­di s Vaším celým jmé­nem může­te zasí­lat e‑mailem na adre­su: [email protected] s před­mě­tem SOUTĚŽ.

Výher­ce bude­me kon­tak­to­vat 31. 10. 2018.


ZVEME VÁS:


3. 11. RUDY LINKA TRIO — KONCERT

Vystu­pu­jí: Rudy Lin­ka, Alu­ne Wade (bass), Rudy Royston (drums)

Rudy Lin­ka před­sta­ví hud­bu ze své­ho alba “Ame­ri­can Trai­ler” kte­ré bylo vyhlá­še­no nahráv­kou měsí­ce úno­ra v ame­ric­kém časo­pi­se DownBe­at . Na bicí nástro­je hra­je jeden z před­ních bube­ní­ků dneš­ní newy­or­ské scé­ny Rudy Royston a na elek­tric­kou basu hra­je Alu­ne Wade ze Sene­ga­lu, kte­rý hrál mimo jiné i s Joe Zawinulem.

VSTUPENKY


18. 11. JAK SE HUSÁKOVI ZDÁLO, ŽE JE VĚRA ČÁSLAVSKÁ

Hra­jí: Tomáš Mato­no­ha, Tomáš Měcháček

Gustáv Husák a Věra Čáslav­ská – dva pro­ti­pó­ly jed­no­ho obdo­bí. Ano­da a Kato­da. Není lep­ší zadá­ní pro gro­tes­ky. Není lep­ší výcho­dis­ko pro klau­ny. Ori­gi­nál­ní zpra­co­vá­ní naší nedáv­né minulosti.

VSTUPENKY


21. 11. MINDGAME — LÍBEZNÉ VYHLÍDKY

Hra­jí: Miroslav Etzler, Petr Hal­ber­sta­dt, Gab­rie­la Míčová

Když se Mark Sty­ler, autor „zaru­če­ně prav­di­vých“ detek­tiv­ních romá­nů, pokou­ší zís­kat roz­ho­vor s Eas­ter­ma­nem – zná­mým séri­o­vým vra­hem – nemá ani poně­tí do čeho se pouš­tí. Napřed musí dostat sou­hlas Dok­to­ra Farquha­ra – podi­vín­ské­ho ředi­te­le Líbez­ných vyhlí­dek – psy­chi­at­ric­ké léčeb­ny, v níž je Eas­ter­man držen. Brzy však zjis­tí, že nic není tako­vé, jak se zdá…

VSTUPENKY


PARTNER DIVADLA: PORSCHE BRNO