Milí divá­ci,
let­ní prázd­ni­ny se pře­houply do dru­hé polo­vi­ny a my se již při­pra­vu­je­me na dal­ší sezo­nu. Letoš­ní 26. sezo­na bude zahá­je­na již 6. září před­sta­ve­ním Šašek a syn, na kte­ré v dal­ších dnech navá­ží dal­ší před­sta­ve­ní z reper­toá­ru DBP. Těšit se může­te také tře­ba na dal­ší díl občas­ní­ku Re-kaba­ret, kte­rý ten­to­krát pod názvem The Best of Re-kaba­ret před­sta­ví a při­po­me­ne ty nej­lep­ší scén­ky, kte­ré se za dobu jeho exis­ten­ce urodily.
A to není vše! Sle­duj­te peč­li­vě naše webo­vé, face­boo­ko­vé a instagra­mo­vé strán­ky, aby Vám neu­nik­ly žád­né novinky.

Dal­ší spo­leč­ná sezo­na je tu, pojď­te si ji užít spo­leč­ně s námi!


PODZIMNÍ PŘEDPLATNÉ

S aktu­ál­ním před­pro­de­jem může­te také zakou­pit před­plat­né FLEXI ABONMÁ, kte­ré lze zakou­pit v počtu mini­mál­ně tří před­sta­ve­ní v libo­vol­ných ter­mí­nech za zvý­hod­ně­né ceny. Před­plat­né je uplat­ni­tel­né pou­ze na před­sta­ve­ní z reper­toá­ru DBP. V pro­de­ji pou­ze v poklad­ně divadla.

FLEXI PŘEDPLATNÉ KE STAŽENÍ ZDE!


PŘEDPRODEJ NA LISTOPAD

Jak už je v Diva­dle Bol­ka Polív­ky zvy­kem, začí­ná­me před­pro­dej tře­tí stře­du v měsíci.
Ten­to­krát při­pa­dá ten­to den na stře­du 15. 8. 2018 v 10.00.
V rám­ci před­pro­de­je jsou upřed­nost­ně­ni zájem­ci o vstu­pen­ky čeka­jí­cí ve fron­tě před poklad­nou. Sou­běž­ně se spuš­tě­ním před­pro­de­je v poklad­ně začí­ná i onli­ne pro­dej. Tele­fo­nic­ké žádosti o rezer­va­ce budou vyři­zo­vá­ny dle dostup­nos­ti pokladních.
Pod­mín­ky rezer­va­cí a před­pro­de­je nalez­ne­te zde. Před­sta­ve­ní Čty­ři doho­dy, Pátá doho­da a Líbán­ky na Jad­ra­nu budou v pro­de­ji výhrad­ně v poklad­ně diva­dla v počtu max. 4 kusy na osobu.

PROGRAM NA LISTOPAD SI MŮŽETE V PDF STÁHNOUT ZDE!


DIVADELNÍ KLUBY NA SEZONU 2018/2019

Cho­dí­te rádi do Diva­dla Bol­ka Polív­ky, ale neda­ří se Vám zakou­pit vstu­pen­ky do před­ních řad? Rádi bys­te dostá­va­li pra­vi­del­né infor­ma­ce infor­ma­ce ješ­tě před­tím, než jsou pub­li­ko­vá­ny veřej­nos­ti? Chtě­li bys­te být zvá­ni na pre­mi­é­ry diva­dla a stát se spon­zo­ry diva­dla? Tyto a mno­hé dal­ší výho­dy Vám při­ná­ší klu­by Diva­dla Bol­ka Polív­ky. Sta­čí si jen vybrat ten, kte­rý je pro Vás nej­lep­ší a zare­gis­tro­vat se přes for­mu­lář nebo pří­mo v poklad­ně divadla.

NABÍDKU KLUBŮ SI MŮŽETE PROHLÉDNOUT ZDE!


ZVEME VÁS:


11. 9. MILUJU TĚ, ALE…

Hra­jí: Danie­la Šin­ko­ro­vá / Tere­za Kost­ko­vá, Roman Voj­tek, Lumír Olšov­ský, Petr Von­drá­ček, Kate­ři­na Boha­to­vá, Anna Roma­nov­ská Flie­ge­ro­vá / Pet­ra Suková

Kome­die, kte­rá nemá pří­bě­ho­vý děj, je plná scé­nek a hudeb­ních čísel s jedi­ným téma­tem: vztah muže a ženy. Od prv­ních žha­vých schůzek a pří­prav na ně, přes budo­vá­ní vzta­hu, svat­bu, man­žel­ství, pro­blémy s tchy­ní a tchá­nem, pro­blémy s dět­mi, úna­vu ze ste­re­o­ty­pu, až po vzta­hy v pozd­ním věku.

KOUPIT VSTUPENKY


14. 9. DOKUD NÁS MILENKY NEROZDĚLÍ

Hra­jí: Vero­ni­ka Fre­i­ma­no­vá, Vla­di­mír Kra­ti­na, Jana Ber­náš­ko­vá, Kate­ři­na Lojdo­vá, Luděk Nešleha

Bri­lant­ní situ­ač­ní kome­die plná zvra­tů a záměn o tom, kolik mile­nek je zapo­tře­bí ke zká­ze jed­no­ho dlou­ho­le­té­ho manželství.

KOUPIT VSTUPENKY


23. 9. SRNKY

Hra­jí: Josef Polá­šek, Miroslav Sýko­ra, Michal Maléř, Roman Blu­maier, Ire­na Kris­te­ko­vá, Kris­tý­na Štar­ho­vá, Mari­a­na Chme­la­řo­vá, Mila­da Vyhnálková

Srn­ky jsou pří­bě­hem out­si­de­rů s kuri­óz­ní­mi osu­dy: diri­gent, kte­rý tou­ží vystu­po­vat v Japon­sku; myko­log, kte­rý ze stra­chu z vlast­ní výš­ky cho­dí neu­stá­le ohnu­tý; vyná­lez­ce, kte­rý má na kon­tě řadu odmít­nu­tých vyná­le­zů, či úřed­ník, kte­rý vždy po orgas­mu plá­če, pro­to­že si mys­lí, že to je napo­sle­dy. Ces­ty všech se jed­né noci neče­ka­ně spo­jí a jejich pří­běhy najdou rozuz­le­ní až díky srn­kám, kte­ré se obje­ví, Bůh ví odkud…

KOUPIT VSTUPENKY


PARTNER DIVADLA: PORSCHE BRNO