Milí divá­ci,
ješ­tě jsme se nestih­li vzpa­ma­to­vat z krás­né pre­mi­é­ry insce­na­ce Hor­ská drá­ha a už je tu prv­ní před­pro­dej roku 2019. A i ten­to­krát bude oprav­du nabi­tý! Kro­mě titu­lů, kte­ré bude­te moci navští­vit v dub­nu, uvol­ňu­je­me do pro­de­je, spo­leč­ně s tele­viz­ním stu­di­em Brno Čes­ké tele­vi­ze, 56. Manéž Bol­ka Polív­ky. A již tra­dič­ně si dovo­lí­me upo­zor­nit na před­sta­ve­ní, kte­rá by urči­tě nemě­la minout vaše zor­né pole. Za všech­ny sto­jí zmí­nit Podiv­ný pří­pad se psem s Janem Cinou, Zapo­me­nu­té svět­lo s Nor­ber­tem Lichým nebo Bůh masa­k­ru s Annou Polívkovou.
Věří­me, že Váš výběr před­sta­ve­ní bude šťast­ný a spo­leč­ně s námi se bude­te těšit z hez­kých kul­tur­ních zážitků.


PREMIÉRA: HORSKÁ DRÁHA

V pátek 11. led­na 2019 pro­běh­la v diva­dle pre­mi­é­ra insce­na­ce Hor­ská drá­ha, kde se v rolích Juli­et­te a Pier­ra před­sta­vi­li Eva Novot­ná a Milan Kňaž­ko. Již prv­ní ohla­sy po veřej­né gene­rál­ní zkouš­ce před­zna­me­na­ly vel­ký divác­ký úspěch, kte­rý se dosta­vil na pre­mi­é­ře i prv­ní repríze.
Pro vel­ký divác­ký ohlas jsme se roz­hod­li při­dat do pro­de­je reprí­zu na 24. únor 2019.
A od 17. 3. se také může­te v roli Juli­et­te těšit na Jit­ku Jež­ko­vou, kte­rá se bude s Evou Novot­nou pra­vi­del­ně alternovat!


PŘEDPRODEJ NA DUBEN

Jak už je v Diva­dle Bol­ka Polív­ky zvy­kem, led­no­vý před­pro­dej zaha­ju­je­me tře­tí stře­du v měsíci.
Ten­to­krát při­pa­dá ten­to den na stře­du 16. 1. 2019 v 10.00.
V rám­ci před­pro­de­je jsou upřed­nost­ně­ni zájem­ci o vstu­pen­ky čeka­jí­cí ve fron­tě před poklad­nou. Sou­běž­ně se spuš­tě­ním před­pro­de­je v poklad­ně začí­ná i onli­ne pro­dej. Tele­fo­nic­ké žádosti o rezer­va­ce budou vyři­zo­vá­ny dle dostup­nos­ti pokladních.
Pod­mín­ky rezer­va­cí a před­pro­de­je nalez­ne­te zde.
PROGRAM NA DUBEN SI MŮŽETE V PDF STÁHNOUT ZDE!


FLEXI ABONMÁ 2019

S aktu­ál­ním před­pro­de­jem může­te také zakou­pit před­plat­né FLEXI ABONMÁ na dru­hou polo­vi­nu sezo­ny. FLEXI ABONMÁ lze zakou­pit v počtu mini­mál­ně tří před­sta­ve­ní v libo­vol­ných ter­mí­nech za zvý­hod­ně­né ceny. Před­plat­né je uplat­ni­tel­né pou­ze na před­sta­ve­ní z reper­toá­ru DBP. V pro­de­ji pou­ze v poklad­ně diva­dla. Před­plat­né v pro­de­ji pou­ze do kon­ce ledna!

FLEXI ABONMÁ KE STAŽENÍ ZDE!


56. MANÉŽ BOLKA POLÍVKY

Tele­viz­ní stu­dio Brno Čes­ké tele­vi­ze při­pra­vu­je natá­če­ní dal­ší Manéže Bol­ka Polív­ky (v pořa­dí již 56.), kte­rá bude věno­vá­na 70. naro­ze­ni­nám Bol­ka Polívky.
Hos­ty při­pra­vo­va­né Manéže budou: Jiří Bar­to­š­ka, Milan Lasi­ca, Anna Polív­ko­vá, Ondřej Havel­ka s dce­rou Rozá­lií a The Melo­dy Makers.
Natá­če­ní pro­běh­ne v pátek 29. 3. od 19:30 a v sobo­tu 30. 3. od 16:30 a od 19:30 v Hale Vodo­va, Brno.

Před­pro­dej bude zahá­jen 16. 1. 2019 v 10.00 na poklad­ně Diva­dla Bol­ka Polív­ky a v pro­dej­ní síti GOOUT.


DVORNÍ FOTOGRAF DIVADLA BOLKA POLÍVKY JIŘÍ SALIK SLÁMA PŘEDSTAVÍ TO NEJLEPŠÍ, CO ZACHYTIL NA JEVIŠTI

Srdeč­ně Vás zve­me na ver­ni­sáž výsta­vy foto­gra­fií Jiří­ho Sali­ka Slá­my.
Sním­ky Jiří­ho Sali­ka Slá­my jsou s Diva­dlem Bol­ka Polív­ky spja­ty už 8 let. Vzá­jem­nou sym­bi­ó­zu brněn­ské­ho foto­gra­fa a DBP zma­pu­je nyní výsta­va Tvá­ře diva­dla, kte­rá mimo jiné před­sta­ví foto­gra­fie zachy­cu­jí­cí např. Bol­ka a Vla­di­mí­ra Polív­ko­vi, Chan­tal Poulla­in, Mila­na Kňaž­ka, Jit­ku Jež­ko­vou či Evu Novot­nou.
Výsta­va je pro­dej­ní, výtě­žek popu­tu­je Nada­ci Archa Chan­tal pro dob­ro­čin­né účely.

Ver­ni­sáž se usku­teč­ní ve čtvr­tek 17. led­na 2019 od 17:30 ve foyer Diva­dla Bol­ka Polív­ky. Výsta­vu zahá­jí foto­graf Jiří Slá­ma st. a na vio­lon­cello hudeb­ně dopro­vo­dí Pavel Čadek. Těší­me se na Vás!


SOUTĚŽ O 3x 2 VSTUPENKY NA PŘEDSTAVENÍ HORSKÁ DRÁHA 17. 3.

Milan Kňaž­ko se v dub­nu, kro­mě Hor­ské dráhy před­sta­ví v insce­na­ci:
A: Bůh masakru
B: Věra
C: Shylock

Správ­né odpo­vě­di s Vaším celým jmé­nem může­te zasí­lat e‑mailem na adre­su: [email protected] s před­mě­tem SOUTĚŽ. Výher­ce bude­me kon­tak­to­vat 31. 1. 2019.


ZVEME VÁS:


4. 2. PODIVNÝ PŘÍPAD SE PSEM

Hra­jí: Jan Cina, Mar­ké­ta Steh­lí­ko­vá, Kris­tý­na Frejo­vá, Marek Daniel, Petr Van­ču­ra, Zuza­na Stavná

V Podiv­ném pří­pa­du se psem se pat­nác­ti­le­tý Chris­to­pher roz­hod­ne vypá­t­rat, kdo zabil sou­sed­či­na psa. Netu­ší při­tom, že obje­ví dale­ko závaž­něj­ší věci o své rodi­ně. Tvůr­ci insce­na­ce nechá­va­jí divá­ky názor­ně nahléd­nout do chlap­co­va uva­žo­vá­ní a poci­tů – svě­tel­ný­mi, zvu­ko­vý­mi i pohy­bo­vý­mi vje­my účin­ně při­bli­žu­jí děs, kte­rý v něm vyvo­lá­vá kon­takt s okol­ním světem.

VSTUPENKY


5. 2. MINDGAME — LÍBEZNÉ VYHLÍDKY

Hra­jí: Miroslav Etzler, Petr Hal­ber­sta­dt, Gab­rie­la Míčová

Když se Mark Sty­ler, autor „zaru­če­ně prav­di­vých“ detek­tiv­ních romá­nů, pokou­ší zís­kat roz­ho­vor s Eas­ter­ma­nem – zná­mým séri­o­vým vra­hem – nemá ani poně­tí do čeho se pouš­tí. Napřed musí dostat sou­hlas Dok­to­ra Farquha­ra – podi­vín­ské­ho ředi­te­le Líbez­ných vyhlí­dek – psy­chi­at­ric­ké léčeb­ny, v níž je Eas­ter­man držen. Brzy však zjis­tí, že nic není tako­vé, jak se zdá. Napří­klad kdo je ve sku­teč­nos­ti záhad­ný Bor­son? Odkud se přes­ně vza­lo maso v mra­zá­ku? Proč není kost­li­vec ve skří­ni? Dal­ší a dal­ší otáz­ky roz­tá­čí děsu­pl­nou spi­rá­lu při­chá­ze­jí­cích odpovědí.

VSTUPENKY


25. 2. CELEBRITY

Hra­je: Ondřej Sokol

Neče­ka­ný pohled do sou­kro­mí Ondře­je Soko­la a téměř všech uměl­ců v Čes­ké repub­li­ce. „…stand up je dis­ci­plí­na, kde je člo­věk sám za sebe, a tím pádem je to něco mezi romá­nem na jeviš­ti, epic­kým vyprá­vě­ním, a zvlášt­ním, odleh­če­ným hra­ním…“ Ondřej Sokol.

VSTUPENKY