Milí divá­ci,
dal­ší z tra­dič­ních před­pro­dejů je tu. Ale ješ­tě než se začne­te věno­vat květ­no­vé­mu pro­gra­mu, máme pro Vás pár tipů na před­sta­ve­ní, kte­rá bys­te si nemě­li nechat ujít. Dopo­ru­ču­je­me pře­de­vším naši novin­ku Hor­ská drá­haMila­nem Kňaž­kem, kon­cert Jana Buda­ře, cenou Thá­lie ověn­če­nou insce­na­ci Shy­lock či tra­dič­ní aprí­lo­vý Re-kaba­ret. Urči­tě si nenech­te ujít sérii tří jedi­neč­ných před­ná­šek, kte­ré se budou konat v rám­ci fes­ti­va­lu Ženy ženám — těšit se může­te na Mag­du Vášáry­o­vou, Hele­nu Třeští­ko­vou nebo Libě­nu Rocho­vou. A také nás čeka­jí dvě pre­mi­é­ry autor­ských insce­na­cí. Pro­gram diva­dla je pes­t­rý jako pale­ta barev a kaž­dý si v něm vybere.
Pojď­me se spo­leč­ně těšit z pro­gra­mu Diva­dla Bol­ka Polívky!


FESTIVAL ŽENY ŽENÁM

Ženy ženám a odváž­ným mužům je fes­ti­val, jehož zámě­rem je osla­vit žen­ství, krá­su, tvo­ři­vost, odva­hu a inte­li­gen­ci. Ten­to­krát se pře­hlíd­ka bude konat od 1. do 31. břez­na v pro­sto­rách Diva­dla Bol­ka Polív­ky a Uni­ver­zit­ní­ho kina Sca­la. Pro­gram bude ješ­tě o něco pes­t­řej­ší než v minu­lých letech.
Návštěv­ni­ce a návštěv­ní­ci se mohou těšit na diva­del­ní před­sta­ve­ní z reper­toá­ru Diva­dla Bol­ka Polív­ky a jeho stá­lých part­ne­rů, pro­jek­ci fil­mů se sil­ný­mi žen­ský­mi hrdin­ka­mi a sérii debat věno­va­ných zají­ma­vým ženám, pod­ni­ka­vos­ti, ambi­cím a život­ní­mu stylu.
Při zakou­pe­ní vstu­pe­nek na před­náš­ku a pro­jek­ci fil­mu, zís­ka­jí divá­ci sle­vu 20 % na nákup vstu­pe­nek na před­sta­ve­ní DBP, kte­ré se koná v rám­ci fes­ti­va­lu (sle­va se vzta­hu­je pou­ze na jeden titul).
Fes­ti­val se koná pod zášti­tou pri­má­tor­ky sta­tu­tár­ní­ho měs­ta Brna JUDr. Mar­kéty Vaň­ko­vé.

Pro­gram fes­ti­va­lu ŽENY ŽENÁM.


PREMIÉRA: PAVOL SERIŠ: POZEMŠŤAN

Dru­hou pre­mi­é­rou sezo­ny bude autor­ská insce­na­ce Pavo­la Seri­še Pozemšťan.
Bláz­ni­vý pří­běh mimo­zemš­ťa­na, kte­rý tou­ží stát se pozemš­ťa­nem. Pohy­bu­je se po pla­ne­tě Zemi a bed­li­vě nás pozo­ru­je, aby se nau­čil být jako my. Nemá to ale jed­no­du­ché. Jsme totiž podiv­něj­ší, než si mys­lel. Poda­ří se mu pocho­pit naše cho­vá­ní a zapad­nout do společnosti?
Ve své nej­no­věj­ší autor­ské insce­na­ci Pavol Seriš sati­ric­ky pohlí­ží na cha­o­tic­ký svět, kte­rý dneš­ní člo­věk při­jí­má jako nor­mu. “Pozemšťan” je diva­del­ní zprá­vou o lidech 21. sto­le­tí, kte­ří se díva­jí všu­de kolem sebe, jen ne do zrca­dla. Fyzic­ký stand-up a kome­di­ál­ní pan­to­mi­ma o tom, jak se cho­vá­me a jací jsme.
Autor a hra­je: Pavol Seriš, Super­vi­ze: Bolek Polív­ka, Režie: Hana Miko­láš­ko­vá, Dra­ma­tur­gie: Matěj Ran­dár

Pre­mi­é­ra 5. 4. od 19h, reprí­za 28. 5.


PREMIÉRA: KLÍŠTĚ

Prv­ní polo­vi­na květ­na se pone­se v duchu pre­mi­é­ry nové autor­ské insce­na­ce Bol­ka Polív­ky Klíš­tě, ve kte­ré se setká se slo­ven­skou herec­kou legen­dou Mila­nem Lasi­cou.
Dva sta­ří přá­te­lé se setká­va­jí v diva­del­ním klu­bu. Na obou scé­nách pro­bí­ha­jí kos­tý­mo­vé zkouš­ky a foto­gra­fo­vá­ní postav. Dlou­ho se neviděli…

Pre­mi­é­ra 10. 5. od 19h, reprí­zy 12. 5., 13. 5., 21.5 a 22. 5.


VÍKENDOVÉ POHÁDKY PRO DĚTI

Cho­dí­te rádi do diva­dla i s Vaši­mi rato­lest­mi? U nás v diva­dle může­te kaž­dý měsíc vybí­rat z pro­duk­cí, kte­ré potě­ší nejen nejmen­ší divá­ky. V nej­bliž­ší době uve­de­me Sně­ho­vou krá­lov­nu, Čtyř­lís­tek a talisman moci, Prin­cez­nu na hráš­ku nebo pohád­ku O sta­teč­ném ková­ři Mike­šo­vi.

Pohád­ko­vé pro­duk­ce začí­na­jí vždy o víken­dech v 10 hodin dopo­led­ne a trva­jí zpra­vi­dla hodinu.


PŘEDPRODEJ NA KVĚTEN

Jak už je v Diva­dle Bol­ka Polív­ky zvy­kem, květ­no­vý před­pro­dej zaha­ju­je­me tře­tí stře­du v měsíci.
Ten­to­krát při­pa­dá ten­to den na stře­du 20. 2. 2019 v 10.00.
V rám­ci před­pro­de­je jsou upřed­nost­ně­ni zájem­ci o vstu­pen­ky čeka­jí­cí ve fron­tě před poklad­nou. Sou­běž­ně se spuš­tě­ním před­pro­de­je v poklad­ně začí­ná i onli­ne pro­dej. Tele­fo­nic­ké žádosti o rezer­va­ce budou vyři­zo­vá­ny dle dostup­nos­ti pokladních.
Pod­mín­ky rezer­va­cí a před­pro­de­je nalez­ne­te zde.
PROGRAM NA KVĚTEN SI MŮŽETE V PDF STÁHNOUT ZDE!


VERNISÁŽ VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ JAROSLAVA KREJČÍHO

Zve­me Vás na slav­nost­ní ver­ni­sáž retrospek­tiv­ní výsta­vy diva­del­ních foto­gra­fií Jaro­sla­va Krej­čí­ho, kte­ré při­po­me­nou slav­nou éru Diva­dla na pro­váz­ku. Ver­ni­sáž se usku­teč­ní v úte­rý 19. úno­ra od 17.30 ve foyer Diva­dla Bol­ka Polívky.
Sou­bor čer­no­bí­lých sním­ků mapu­je legen­dár­ní insce­na­ce z kon­ce 70. a začát­ku 80. let minu­lé­ho sto­le­tí Am a Ea, Tro­seč­ník a Šašek a krá­lov­na, za nimiž autor­sky sto­jí prin­ci­pál diva­dla Bolek Polív­ka, kte­rý ve všech rov­něž ztvár­nil neza­po­me­nu­tel­né role. Těší­me se na Vás!


SOUTĚŽ O 3x 2 VSTUPENKY NA PŘEDSTAVENÍ SHYLOCK 12. 4.

Pre­mi­é­ry jakých dvou insce­nací při­pra­vu­je Diva­dlo Bol­ka Polív­ky v sou­čas­né době?

A. Hor­ská drá­ha, Klíště
B. Hor­ská drá­ha, Pozemšťan
C. Klíš­tě, Pozemšťan

Správ­né odpo­vě­di s Vaším celým jmé­nem může­te zasí­lat e‑mailem na adre­su: [email protected] s před­mě­tem SOUTĚŽ. Výher­ce bude­me kon­tak­to­vat  4. 3. 2019.


ZVEME VÁS:


17. 3. v 10.00 SNĚHOVÁ KRÁLOVNA

Režie: MALÉ­hRY, Hra­jí: Bar­bo­ra Sei­dlo­vá, Danie­la Zby­tov­ská, Niko­la Zbytovská

Pří­běh Ger­dy a Kaje vyprá­vě­ný tak, jak ho vidí tři uklí­zeč­ky. Vyu­ží­va­jí všech pro­střed­ků z vlast­ních zdro­jů (kýble, had­ry, sme­tá­ky) a diva­del­ních rekvi­zit, jež fik­tiv­ní her­ci zane­cha­li na jeviš­ti. Poe­tic­ká pohád­ka je tak oži­ve­na o nápa­dy „oby­čej­ných“ uklízeček.

VSTUPENKY


21. 3. v 19.00 BŮH MASAKRU

Autor: Yas­mi­na Reza, Režie: Petr Štindl, Hra­jí: Anna Polív­ko­vá, Vik­tor Dvo­řák, Kris­tý­na Kudr­ná­čo­vá, Miroslav Novotný

Diva­del­ní hra před­sta­vu­je pří­klad chyt­ré jis­kři­vé zába­vy, kte­rá je zalo­že­na na postup­ném odkrý­vá­ní lid­ských cha­rak­te­rů čtyř na prv­ní pohled civi­li­zo­va­ných a solid­ních lidí. Dva man­žel­ské páry se sejdou, aby vyře­ši­ly násled­ky rvač­ky mezi jejich dět­mi, při kte­ré jeden z chlap­ců při­šel o zuby. Vše se zdá jed­no­du­ché. Sta­čí ale jed­no nevhod­né slo­vo a pří­běh se může vydat úpl­ně neče­ka­ným smě­rem. Vel­mi rych­le se obje­ví totál­ní absen­ce ono­ho civi­li­zo­va­né­ho cho­vá­ní. Zdá se nám to směš­né, al neza­žil to někdy kaž­dý z nás?

VSTUPENKY


9. 4. v 19.00 ŠEST TANEČNÍCH HODIN V ŠESTI TÝDNECH

Autor: Richard Alfie­ri, Režie:, Zde­něk Dušek, Hra­jí: Chan­tal Poulla­in, Mar­tin Kraus

Šest týd­nů tan­ce, šest týd­nů poro­zu­mě­ní a hle­dá­ní spo­leč­né řeči. Mada­me Lily Harri­son si nají­má Micha­e­la Minetti­ho, aby ji nau­čil swing, tan­go, val­čík, fox­trot, cha-chu a moder­ní tanec. Oba pro­chá­zí těž­kým život­ním obdo­bím a i přes­to, že spo­lu zdán­li­vě nema­jí nic spo­leč­né­ho nako­nec najdou spo­leč­nou řeč a vzá­jem­ně si pomůžou.

VSTUPENKY


PARTNER DIVADLA: PORSCHE BRNO