Milí divá­ci,
hlá­sí­me se opět po měsí­ci se zprá­va­mi o dal­ším před­pro­de­ji. Je to téměř neu­vě­ři­tel­né, ale do pro­de­je uvol­ňu­je­me pro­sin­co­vé titu­ly. A věř­te, že je oprav­du na co se těšit! Uve­de­me hned něko­lik novi­nek a také již tra­dič­ní kon­cer­ty Szi­di Tobi­as a Cim­bal Clas­sicu. Do pro­sin­ce je však ješ­tě dale­ko, tak si čas může­te zkrá­tit napří­klad před­sta­ve­ním Hor­ská drá­ha, kte­ré na našem pro­gra­mu nalez­ne­te vždy dva­krát do měsí­ce nebo talk show Rudy­ho Lin­ky, kte­rá se koná v rám­ci výro­čí 30. let od Same­to­vé revo­lu­ce. A také si samo­zřej­mě nenech­te ujít pre­mi­é­ru nové insce­na­ce Rebel­ky v hlav­ních rolích s Chan­tal Poulla­in a Ště­pán­kou Křes­ťa­no­vou. Těší­me se na Vás!
Vaše Diva­dlo Bol­ka Polívky


DIVADELNÍ KLUBY NA SEZONU 2019/2020

Cho­dí­te rádi do Diva­dla Bol­ka Polív­ky, ale neda­ří se Vám zakou­pit vstu­pen­ky do před­ních řad? Rádi bys­te dostá­va­li pra­vi­del­né infor­ma­ce ješ­tě před­tím, než jsou pub­li­ko­vá­ny veřej­nos­ti? Tyto a mno­hé dal­ší výho­dy Vám při­ná­ší klu­by Diva­dla Bol­ka Polív­ky. Sta­čí si jen vybrat ten, kte­rý je pro Vás nej­lep­ší, a zare­gis­tro­vat se přes for­mu­lář nebo pří­mo v poklad­ně divadla.


VÍKENDOVÉ POHÁDKY

Cho­dí­te rádi do diva­dla i s Vaši­mi rato­lest­mi? U nás v diva­dle může­te kaž­dý měsíc vybí­rat z pro­duk­cí, kte­ré potě­ší nejen nejmen­ší divá­ky. Na pohád­ko­vé víken­dy se může­te těšit již od říj­na — jako prv­ní uve­de­me pohád­ku Vel­ké dob­ro­druž­ství malé­ho brou­ka. Pohád­ko­vé pro­duk­ce začí­na­jí vždy o víken­dech v 10 hodin dopo­led­ne a trva­jí zpra­vi­dla hodi­nu. Kom­plet­ní seznam pohád­ko­vých pro­duk­cí ZDE.


SERIAL KILLER

Prv­ní fes­ti­val TV a onli­ne seri­á­lo­vé tvor­by ve střed­ní a východ­ní Evro­pě se bude podru­hé konat v Brně už od 24. 9. 2019! Více na www.serialkiller.tv.


PŘEDPRODEJ NA PROSINEC

Jak už je v našem diva­dle zvy­kem, před­pro­dej vstu­pe­nek zaha­ju­je­me tře­tí stře­du v měsí­ci. Ten­to­krát při­pa­dá ten­to den na stře­du 18. 9. 2019 v 10.00.
V rám­ci před­pro­de­je jsou upřed­nost­ně­ni zájem­ci o vstu­pen­ky čeka­jí­cí ve fron­tě před poklad­nou. Sou­běž­ně se spuš­tě­ním před­pro­de­je v poklad­ně začí­ná i onli­ne pro­dej. Tele­fo­nic­ké žádosti o rezer­va­ce budou vyři­zo­vá­ny dle dostup­nos­ti pokladních.
Pod­mín­ky rezer­va­cí a před­pro­de­je nalez­ne­te zde.
PROGRAM NA PROSINEC SI MŮŽETE V PDF STÁHNOUT ZDE!


KNIHA BOLEK K ZAKOUPENÍ V POKLADNĚ

Jak jis­tě víte, náš  prin­ci­pál osla­vil 31. čer­ven­ce krás­né 70. naro­ze­ni­ny. Při té pří­le­ži­tos­ti byla vydá­na kni­ha Bolek, kte­rá mapu­je umě­lec­kou dráhu Bol­ka Polív­ky od jeho umě­lec­kých počát­ků, až k pre­mi­é­ře insce­na­ce Klíš­tě. V poklad­ně diva­dla může­te kni­hu kou­pit za spe­ci­ál­ní cenu 500 Kč. Tak nevá­hej­te, máme jich pou­ze ome­ze­ný počet.


SOUTĚŽ O 3x 2 VSTUPENKY NA PŘEDSTAVENÍ 20. 10. SRNKY

Ve kte­ré insce­na­ci, kro­mě Srnek, vystu­pu­je Josef Polá­šek?

A. EH! Život je krásnej!
B. Je úchvat­ná!
C. Vep­řo, kne­d­lo, zelo

Správ­né odpo­vě­di s Vaším celým jmé­nem může­te zasí­lat e‑mailem na adre­su: [email protected] s před­mě­tem SOUTĚŽ. Výher­ce bude­me kon­tak­to­vat 30. 9. 2019.


ZVEME VÁS:


23. 10. MARYŠA

Autor: Alois a Vilém Mrští­ko­vi, Režie: Jan­ka Ryšá­nek Schmied­to­vá, Hra­jí: Pav­la Gajdo­ší­ko­vá, Nor­bert Lichý, Mar­ké­ta Haro­ko­vá, Dušan Urban, Voj­těch Říha, Mar­ce­la Čap­ko­vá, Kate­ři­na Krej­čí, Marie Viko­vá, Mar­ké­ta Matu­lo­vá, Mag­da­lé­na Tkačíková

Pav­la Gajdo­ší­ko­vá zís­ka­la nomi­na­ci na Cenu Thá­lie za sezo­nu 2018/2019!

Bez­ru­či pod režij­ním vede­ním Jan­ky Ryšá­nek Schmied­to­vé cho­pi­li nej­kla­sič­těj­ší­ho díla čes­ké­ho dra­ma­tu – Mary­ši Aloi­se a Vilé­ma Mrští­ko­vých. Tra­gic­ký pří­běh nešťast­né dív­ky donu­ce­né pod­leh­nout spo­le­čen­ské­mu a rodin­né­mu nátla­ku zná asi kaž­dý. Co je ale na tom­to pří­bě­hu sou­čas­né­ho? Jakým oče­ká­vá­ním, poža­dav­kům a „dob­rým radám“ jsme vysta­ve­ni my? My víme, co je pro tebe dob­ré, dce­ro naše.

VSTUPENKY


25. 10. JE ÚCHVATNÁ!

Autor: Peter Quil­ter, Režie: Jan Hře­bejk, Hra­jí: Jit­ka Sed­láč­ko­vá, Libu­še Švor­mo­vá, Jan Hru­šín­ský, Mirosla­va Pleš­ti­lo­vá, Vác­lav Tobrman

Kome­die o nej­hor­ší zpě­vač­ce na světě.
Kome­die „Je úchvat­ná!“ vznik­la pod režij­ní tak­tov­kou Jana Hře­bej­ka. Po divác­ky úspěš­ných titu­lech Man­žel­ské vraž­dě­ní, Kumšt, Na dotek, Musí­me si pomá­hat a Prásk­ni do bot se pub­li­kum Diva­dla Na Jezer­ce dočka­lo dal­ší – v pořa­dí už šes­té – Hře­bej­ko­vy režie na této scé­ně. Hlav­ní posta­vou pří­bě­hu, jenž se oprav­du stal, je Flo­ren­ce Fos­ter Jen­kin­so­vá, kte­rá je pře­svěd­če­na, že je obda­ře­na pěvec­kým talen­tem. Její hlas je výji­meč­ný – výji­meč­ně pří­šer­ný. A před­stav­te si – vypro­dá Car­ne­gie Hall! Jak je to mož­né? Přijď­te si pro odpo­věď do Diva­dla Na Jezerce.

VSTUPENKY


29. 10. RUDY LINKA TRIO — kon­cert svě­to­vě uzná­va­né­ho jazzmana.

Hra­jí: Rudy Lin­ka, Alu­ne Wade (bass), Rudy Royston (drums)

Rudy Lin­ka před­sta­ví hud­bu ze své­ho alba “Ame­ri­can Trai­ler” kte­ré bylo vyhlá­še­no nahráv­kou měsí­ce úno­ra v ame­ric­kém časo­pi­se DownBe­at . Na bicí nástro­je hra­je jeden z před­ních bube­ní­ků dneš­ní newy­or­ské scé­ny Rudy Royston a na elek­tric­kou basu hra­je Alu­ne Wade ze Sene­ga­lu , kte­rý hrál mimo jiné i s Joe Zawinulem.

VSTUPENKY


PARTNER DIVADLA: PORSCHE BRNO