Milí divá­ci,
před­pro­dej na novou sezo­nu se při­blí­žil! V nové sezo­ně se může­te těšit na dal­ší reprí­zy nej­no­věj­ší insce­na­ce Klíš­tě, ale samo­zřej­mě i na dal­ší insce­na­ce naše­ho reper­toá­ru a hos­tu­jí­cích sou­bo­rů. Vaší pozor­nos­ti by však urči­tě neměl ujít i pro­gram Let­ních scén, kte­ré se letos kona­jí kro­mě Brna i v Miku­lo­vě a ve Slav­ko­věTěší­me se na setká­ní s Vámi u nás v diva­dle nebo v maleb­ných měs­tech již­ní Moravy!
Diva­dlo Bol­ka Polívky


LETNÍ SCÉNY DIVADLA BOLKA POLÍVKY

V letoš­ním roce se z našich před­sta­ve­ní může­te potě­šit hned na třech mís­tech Jiho­mo­rav­ské­ho kra­je. Prv­ní šta­cí bude maleb­né měs­to Miku­lov, kde naše před­sta­ve­ní uve­de­me ve zre­kon­stru­o­va­ném amfi­te­át­ru, dru­hým mís­tem bude Bis­kup­ský dvůr v Brně a nako­nec potě­ší­me všech­ny divá­ky v roman­tic­kých kuli­sách na zám­ku ve Slav­ko­vě u Brna.
Těšit se může­te jak na insce­na­ce z naše­ho reper­toá­ru (Podiv­né odpo­led­ne Dr. Zvon­ka Bur­ke­ho, Hor­ská drá­ha, Šest taneč­ních hodin v  šes­ti týd­nech, Šašek a syn), tak na kon­cer­ty Jana Buda­ře — Sezna­m­me se a Hany a Pet­ra Ulrych­o­vých s kape­lou JAVORY BEAT.

Pro­gram Let­ních scén ZDE.


ROZŠÍŘENÍ SEKTORŮ HLEDIŠTĚ DBP

Od sezo­ny 2019 / 2020 jsme dopl­ni­li roz­dě­le­ní sek­to­rů sálu o Sek­tor C. Ten­to sek­tor spa­dá do lev­něj­ší ceno­vé kate­go­rie a týká se 13. a 14. řady ve spod­ní čás­ti a II. řady na balkoně.
Roz­dě­le­ní hle­diš­tě si může­te zob­ra­zit ZDE.


PŘEDPRODEJ NA ZÁŘÍ A ŘÍJEN

Bývá zvy­kem, že před­pro­dej do naše­ho diva­dla je tře­tí stře­du v měsí­ci. Ten­to­krát jsme však muse­li udě­lat výjim­ku, spo­jit  před­pro­dej na září a říjen a to už prv­ní stře­du v měsí­ci.
Ten­to­krát při­pa­dá ten­to den na stře­du 5. 6. 2019 v 10.00.
V rám­ci před­pro­de­je jsou upřed­nost­ně­ni zájem­ci o vstu­pen­ky čeka­jí­cí ve fron­tě před poklad­nou. Sou­běž­ně se spuš­tě­ním před­pro­de­je v poklad­ně začí­ná i onli­ne pro­dej. Tele­fo­nic­ké žádosti o rezer­va­ce budou vyři­zo­vá­ny dle dostup­nos­ti pokladních.
Pod­mín­ky rezer­va­cí a před­pro­de­je nalez­ne­te zde.
PROGRAM NA ZÁŘÍ A ŘÍJEN SI MŮŽETE V PDF STÁHNOUT ZDE!


SOUTĚŽ O 3x 2 VSTUPENKY NA PŘEDSTAVENÍ 19. 6. RE-KABARET

V jakém před­sta­ve­ní Let­ní scé­ny v Miku­lo­vě může­te vidět Jose­fa Poláš­ka?

A. Výji­meč­ný stav
B. Šest taneč­ních hodin v šes­ti týdnech
C. Srn­ky

Správ­né odpo­vě­di s Vaším celým jmé­nem může­te zasí­lat e‑mailem na adre­su: [email protected] s před­mě­tem SOUTĚŽ. Výher­ce bude­me kon­tak­to­vat  15. 6. 2019.


HORSKÁ DRÁHA 9. 6. / 14. 6

Autor: Eric Assous, Režie: Petr Hal­ber­sta­dt, Hra­jí: Milan Kňaž­ko, Eva Novot­ná / Jit­ka Ježková

Když si star­ší, ale zku­še­ný lev saló­nů při­ve­de do své­ho luxus­ní­ho paříž­ské­ho bytu mlad­ší atrak­tiv­ní dámu, kte­rou před chví­lí potkal v baru, je jas­né, že niko­ho neče­ká nud­ný večer.
Nao­pak oba hrá­či roz­jíž­dě­jí pře­hlíd­ku šar­mu a osob­ní­ho kouz­la, kte­ré se pře­lé­vá z jed­né stra­ny na dru­hou, až si při­pa­dá­me doslo­va jako na hor­ské drá­ze. A stej­ně, jako musí po kaž­dém stou­pá­ní při­jít prud­ký sešup, tak se díky neče­ka­ným zvra­tům náh­le pro­mě­ňu­je také situ­a­ce mezi hos­ti­te­lem a jeho hos­tem. Jíz­da na hor­ské drá­ze je zkrát­ka nevy­zpy­ta­tel­ným, ale sil­ným zážit­kem pro všech­ny zúčastněné.

VSTUPENKY


PLNÝ KAPSY ŠUTRŮ 13. 6.

Autor: Marie Jones, Režie: Jana Kali­šo­vá, Hra­jí: Radek Holub, Miroslav Vladyka

Co to udě­lá se dvě­ma oby­čej­ný­mi chla­pí­ky, dosta­nou-li se náh­le do svě­ta peněz a slá­vy? Nahléd­nou do něj, když se sta­nou kom­par­sis­ty ame­ric­ké­ho vel­ko­fil­mu, kte­rý natá­čí holly­wo­od­ská fil­mo­vá pro­duk­ce v jejich malém irském měs­teč­ku. Oso­bi­tě komen­tu­jí situ­a­ce a nové vzta­hy mezi čle­ny štá­bu, herec­ký­mi hvězda­mi a míst­ní­mi ven­ko­va­ny. Ty všech­ny mis­tr­ně ztvár­ňu­jí pou­ze dva herci.

VSTUPENKY


RE-KABARET 19. 6.

Autor a režie: Matěj Ran­dár, Účin­ku­jí: Jaro­sla­va Sýko­ro­vá, Mirek Sýko­ra, Michal Cho­va­nec, Ondřej Klíč, Mari­a­na Chme­la­řo­vá, Jan Špry­nar, Filip Teller, Pavol Seriš

Prud­ce zábav­ný, lehce návy­ko­vý, drze spo­le­čen­ský, nekom­pro­mis­ně sati­ric­ký, pra­vi­del­ný občas­ník plný gagů, stand-upů, klau­ne­rií, hud­by a pohy­bu. Na jed­nom jeviš­ti se v jeden večer pot­ka­jí zná­mí i nezná­mí, mla­dí i věkem pro­tře­lí, mistři sou­čas­ní i budou­cí, aby Vám před­ved­li kus ze své­ho umě­ní a utka­li se v klá­ní o Váš smích.

VSTUPENKY


PARTNER DIVADLA: PORSCHE BRNO