Dob­rý den, milí diváci,
úte­rý 19. břez­na do naše­ho diva­dla opět zaví­tá talk show Fili­pa Telle­ra Tell or Show. Ten­to­krát s podti­tu­lem Ces­tou neces­tou. Pro­to­že pat­ří­te k odbě­ra­te­lům naše­ho news­let­te­ru, máme pro Vás při­pra­ve­nou spe­ci­ál­ní last minu­te akci: 50% sle­vu na vstu­pen­ku. Sle­vu může­te uplat­nit na poklad­ně nebo ONLINE při zadá­ní sle­vo­vé­ho kódu FILIP.

Pozvá­ní do zábav­né diva­del­ní talk show i ten­to­krát při­ja­li výji­meč­ní hos­té. V úte­rý se bude­te moci setkat s repor­té­rem a drži­te­lem oce­ně­ní Křiš­ťá­lo­vá lupa Jan­kem Rube­šem a horo­le­ze­cem Rad­kem Jaro­šem, kte­rý jako prv­ní Čech a tepr­ve pat­nác­tý člo­věk na svě­tě vystou­pil na všech čtr­náct osmi­ti­sí­co­vek svě­ta a zís­kal tak pres­tiž­ní Koru­nu Himálaje.

Těší­me se na setká­ní s vámi,
Vaše Diva­dlo Bol­ka Polívky

KOUPIT VSTUPENKU