Letní scéna

Podcasty

MALÉ­hRY ke kafi: Svět je zvuk

29. 7. 2021

Desá­tý díl pod­cas­tu jsme věno­va­li poho­do­vé­mu poví­dá­ní o zvu­cích, ladě­ní a frek­ven­cích s muzi­kan­tem, skla­da­te­lem a uči­te­lem hud­by Ladi­sla­vem Šiš­kou. Pokud máte občas pocit, že vám oko­lí nero­zu­mí, není to ničí vina. Je to jen odliš­né nala­dě­ní „vln, na kte­rých vysí­lá­me“. Jed­no­du­še, jak se nala­dí­me, tako­vé to máme! Dou­fá­me, že se nám poda­ří nala­dit vás na pohodu!

Uvá­dí: Bar­bo­ra Sei­dlo­vá, Niko­la Zby­tov­ská, Danie­la Zbytovská