Podcasty

Příští zastáv­ka: Diva­dlo Bol­ka Polív­ky, host: Iva Janžurová

16. 8. 2021

Na jaře letoš­ní­ho roku osla­vi­la význam­né jubi­le­um. Přes­to Iva Jan­žu­ro­vá nebi­lan­cu­je. Legen­da čes­ké­ho diva­dla a fil­mu při­pra­vi­la ve spo­lu­prá­ci s dce­rou Sabi­nou Remun­do­vou novou insce­na­ci Pusť­te mě ven!

Jaké to je, být na jeviš­ti dvě hodi­ny sama? Jak vzpo­mí­ná na Koči­čí hru, kde se popr­vé setka­la s Evou Holu­bo­vou? A jaké jsou její dět­ské sny, kte­ré si sna­ží plnit

Uvá­dí: Jakub Adámek