Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti DBP, s.r.o., zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 4178, se sídlem: Jakubské náměstí 127/5, 602 00 Brno, IČO: 44961871, DIČ: CZ44961871, pro prodej vstupenek a další služby poskytované divadlem.

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Divadlo Bolka Polívky (dále jen „Prodávající“) nabízí vstupenky také prostřednictvím smluvních prodejců na základě s nimi uzavřené obchodní smlouvy. Obchodní podmínky jednotlivých prodejců se mohou v jednotlivých pravidlech mírně lišit. Prodávající doporučuje divákům (dále jen „Kupující“) před nákupem vstupenek u jiného prodejce seznámit se s jeho obchodními podmínkami.
1.2. Kupující podáním objednávky, případně nákupem vstupenek potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami.
1.3. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log aj. prodávajícího nebo třetích stran, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
1.5. „Běžná vstupenka“ je vstupenka tištěná v pokladně prodávajícího nebo na prodejním místě jeho smluvního prodejce. „E-vstupenka/Home ticket“ je vstupenka, kterou kupující obdrží ve formátu PDF pro vlastní vytištění, a to vždy po objednání a úhradě prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího nebo jeho smluvních prodejců.
1.6. Běžná vstupenka se vystavuje také pro předplatné. Při nákupu předplatného lze zakoupit pouze celou nabízenou trojici představení (není-li uvedeno jinak), nikoliv jednotlivá představení v předplatitelské skupině.
1.7. Prodávající není ve vztahu k divákům vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
1.8. Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2016.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o produktech. Ceny vstupenek a případných dalších produktů jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty v zákonné sazbě. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.
2.2. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství, hmotnost, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu a balné) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky s návrhem na úpravu smluvních podmínek a/nebo s dodatečnými informacemi (e-mailem, telefonicky, písemně).
2.3. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
2.4. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby (prodávající si neúčtuje za tyto služby žádné poplatky).

3. CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY A REZERVACE

3.1. Cenu produktů a náklady spojené s doručením produktů včetně DPH dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následovně:
- platba v hotovosti/kartou/poukázkami v pokladně prodávajícího
- platba předem bankovním převodem z bank na území ČR a zahraničí (banka si může účtovat poplatky za mezinárodní transakce)
- platba kartou MasterCard nebo Visa prostřednictvím internetové zabezpečené platební brány (tzv. kartou online)
- platba na fakturu se splatností obvykle čtrnácti dní
3.2. Prodávající na pokladně přijímá poukázky typu:
- Sodexo: Flexi Pass, Dárkový Pass, Relax Pass, Fokus Pass, Bonus Pass
- Edenred: Ticket Sport&Kultura, Ticket Multi, Ticket Compliments Dárkový
- ePass
Prodávající na pokladně přijímá karty typu:
- VISA, VISA ELECTRON, V PAY, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Ticket Benefits Card
3.3. Vstupenky si lze rezervovat pomocí webového rozhraní, e-mailem, telefonicky nebo v pokladně divadla pro pozdější nákup, a to obvykle na dobu sedmi kalendářních dní. V době kratší než 24 hodin před představením už nejsou rezervace obvykle možné, pouze přímý nákup vstupenek prostřednictvím webového rozhraní, v pokladně prodávajícího a u smluvních prodejců. Rezervace učiněné v den představení se tvoří se zkrácenou dobou platnosti, aby nezasahovaly do 24 hodin před představením.
3.4. Rezervace ruší systém automaticky po uplynutí doby rezervace vždy v 00:15. Kupující bere na vědomí, že si v případě propadlé rezervace nemůže nárokovat dříve rezervovaná místa.
3.5. Při rezervaci po e-mailu bude kupujícímu zarezervováno nejbližší volné místo (pokud není kupujícím specifikováno jinak). Dotazy na dostupnost volných míst jsou možné telefonicky. Situace obsazení hlediště se může měnit každým okamžikem, proto není reálně možné sdělovat e-mailem aktuálně volná místa.
3.6. Prodávající si vyhrazuje právo trvale nebo dočasně neumožnit rezervace na vybrané tituly nebo představení a nabízet vstupenky na taková představení jen v režimu přímého prodeje v pokladně divadla. Vstupenky na taková představení nejsou v prodeji u smluvních partnerů a na webovém rozhraní. Taktéž si vyhrazuje právo zrušit i již učiněné rezervace, pokud je vyhodnotí jako spekulativní, neúčelné, opakované a tím bránící v nákupu nebo rezervaci vstupenek ostatním divákům.
3.7. Opakovaným nevyzvedáváním rezervací (třikrát a víc) si pořadatel vyhrazuje právo je bez upozornění rušit.
3.8. Prodávající si účtuje poštovné při odesílání vstupenek na adresu kupujícího a to v případě, je-li částka za objednávané zboží nižší než 5000 Kč vč. DPH.
3.9. V případě platby bankovním převodem je kupující povinen uhradit kupní cenu produktu společně s uvedením variabilního symbolu platby.
3.10. S ohledem na minimalizaci vzniku škod si prodávající vyhrazuje právo kdykoliv dodat kupujícímu vstupenky až po úplné úhradě celkové kupní ceny, a to zvláště v případech, kdy si kupující v rámci jedné objednávky objednal produkty v celkové hodnotě přesahující 5 000 Kč vč. DPH.
3.11. Jednotlivé slevy nelze kombinovat a lze je uplatnit pouze v pokladně divadla. Slevy jsou nabízeny specifickým skupinám kupujících zvláště u vstupenek, dále mohou být u všech produktů poskytnuty na základě časově omezených slevových akcí. Hledištní personál je oprávněn požádat kupujícího při vstupu do sálu o doložení nároku na slevu, pokud je sleva vázána na prokázání nároku (příslušný věk, klubové členství ve věrnostním programu, vlastnictví oprávnění ve formě příslušného průkazu apod.).
3.12. Prodávající si vyhrazuje právo neposkytovat slevy na vybraná představení. Prodávající poskytuje standardně následující slevy: 10 % (držitelé studentských, seniorských a ZTP průkazů (pro držitele průkazu ZTP/P je 10% sleva na vstupenku + doprovod zdarma)), 20 % (studenti Masarykovy univerzity), vstupenky za 50 Kč studentům uměleckých škol (JAMU, DAMU, FAMU, Katedra div. studií FF MU; nejdříve půl hodiny před představením bez možnosti předchozí rezervace - místa si nelze nárokovat). Požadované slevy je třeba hlásit před nákupem a předkládat platné průkazy.
3.13. Zveřejněním mimořádných akčních nabídek nevzniká nárok držitelům dříve zakoupených vstupenek na kompenzaci.
3.14. Žádá-li kupující vystavení potvrzení o platbě, prodávající je povinen vystavit kupujícímu pokladní příjmový doklad. Prodávající je plátcem DPH. Sazba DPH se liší v závislosti na povaze zakoupeného produktu

4. ODSTOUPENÍ OD PRODEJE

4.1. Prodávající nepřijímá zpět zakoupené vstupenky, ať je důvod požadovaného storna jakýkoliv (netýká se zrušeného přestavení). Kupující je povinen si při nákupu překontrolovat veškeré údaje týkající se představení, na které si kupuje vstupenku – místo, datum, čas, umístění sedadla v sále, viditelnost z příslušného sedadla, cena, uplatnění slevy – a zvážit, zda si v relevantních případech nesjednat komerční pojištění u třetí strany (obvykle pojišťovny) pro případ nutného storna vstupenky například z důvodu nemoci. Prodávající takové pojištění nezprostředkovává.
4.2. Změna programu a obsazení (dále souhrnně „změna představení“) je vyhrazena. Pro případ změny představení, kdy se v tentýž den a v ten samý čas hraje náhradní představení, platí ustanovení odstavce 4.1. Při změně představení zůstávají zakoupené vstupenky v platnosti pro náhradní představení. Informace vydává obchodní oddělení divadla.
4.3. Při přesunutí představení na náhradní termín zůstávají vstupenky v platnosti. V případě, že kupujícímu náhradní termín (popřípadě náhradní představení) nevyhovuje, může vstupenky vyměnit za jakékoliv jiné nevyprodané představení.
4.4. Při zrušení představení lze žádat od data oznámení o zrušení představení až do 14 dnů po původně plánovaném termínu představení o vrácení peněz nebo o výměnu vstupenek za jiné představení. Vstupenky lze vrátit pouze v místě, kde byly zakoupeny, není-li stanoveno jinak. Informace vydává obchodní oddělení divadla.
4.5. Kupující má možnost výměny vstupenek zakoupených v pokladně divadla bez udání důvodů, nejpozději však čtrnáct dnů před realizací představení. Kupující je povinen doplatit případný rozdíl v ceně vstupenek. Případný přeplatek ve výši nad 100 Kč se nevrací.

5. DORUČENÍ VSTUPENEK

5.1. Prodávající zajišťuje či zprostředkovává následující způsoby doručení vstupenek:
- osobní odběr na prodejních místech prodávajícího a jeho smluvních partnerů;
- poštou po ČR (obyčejné psaní a doporučené psaní);
- poštou mimo ČR;
- elektronicky (e-vstupenka/Home Ticket, přes smluvního partnera DBP).
5.2. Pokud je způsob doručení vstupenek smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
5.3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
5.4. Lhůta pro doručení vstupenek je zpravidla do 7 pracovních dnů od připsání dané částky na bankovní účet divadla.
5.5. Pokud si kupující (v případě ponechání vstupenek v pokladně) zaplacené vstupenky nevyzvedne nejpozději před zahájením daného představení, propadnou tyto vstupenky zpět prodávajícímu bez jakékoliv náhrady kupujícímu.

6. PRAVIDLA PŘEDPRODEJE

6.1. Zahájení předprodeje je vždy třetí středu v měsíci, neuvede-li prodávající jinak. Předprodej je obvykle zahájen v 10.00 na pokladně divadla a online přes síť Ticketportal.
6.2. Telefonické žádosti o rezervaci jsou přijímány první den předprodeje od 15.00. E-mailové žádosti o rezervaci jsou vyřizovány až následující den po předprodeji v otevíracích hodinách pokladny. Zaslaný e-mail s žádostí o rezervaci nemá závaznou platnost. Rezervace je platná až po zpětném potvrzení požadavku obsluhou pokladny.
6.3. Prodávající si vyhrazuje právo na rozdělení kapacity hlediště pro prodej vstupenek na pokladně, pro hromadné objednávky a pro internetový prodej.
6.4. Prodávající si vyhrazuje právo na omezení počtu vstupenek na osobu a firmu (4 kusy) v případě představení, o které je extrémní zájem. Tato představení se dají zakoupit pouze v přímém prodeji na pokladně divadla bez možnosti rezervace.
6.5. Na představení Caveman disponuje prodávající pouze určitými kontingenty, které jsou určeny pro nákup vstupenek prostřednictvím prodávajícího. Vstupenky na toto představení nelze zarezervovat ani zakoupit on-line přes TICKETPORTAL.CZ. Kapacita, kterou neprodává pokladna divadla, jde do prodeje přes jiné prodejní sítě dle požadavku pořadatele. O těchto místech nemá prodávající přehled.

7. DIVÁCKÉ KLUBY DIVADLA BOLKA POLÍVKY

7.1. Diváckými kluby DBP se rozumí Zlatý klub a Klasický klub.
- 7.1.1. ZLATÝ KLUB: pořizovací cena Zlatého klubu je 1000 Kč, členové tohoto klubu mají možnost rezervace s dvoudenním předstihem z aktuálního předprodeje, šatnu zdarma a také 10% slevu na celý nákup (slevy se nevztahují na představení viz 3. 13.)
- 7.1.2. KLASICKÝ KLUB: pořizovací cena Klasického klubu je 100 Kč, členové tohoto klubu dostávají informativní program divadla dva dny před zahájením předprodeje, mají šatnu zdarma a při nákupu nad 1000 Kč prodávající poskytuje 10% slevu na vstupenky (slevy se nevztahují na představení viz 3. 13.)
7.2. Platnost členství v klubech divadla je vždy na 1 rok, resp. na sezonu od 1. 9. do 31. 8.
7.3. V případě zájmu o klub na další období je třeba členství obnovit, a to podle daného postupu v pokladně divadla.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
8.2. Kupující souhlasí přijetím obchodních podmínek se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, jméno firmy, IČO, DIČ, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a dodací adresa (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
8.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.
8.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě.
8.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.
8.6. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 8.5.) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat:
1) prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
2) prodávajícího nebo zpracovatele o odstranění takto vzniklého stavu včetně případného zrušení uživatelského účtu.
8.7. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat.

9. NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

9.1. Návštěvník divadla je povinen respektovat pokyny hledištního personálu a dalších oprávněných osob, jakož i veškeré písemné pokyny publikované v navštěvovaných prostorách, a to včetně podrobení se případné bezpečnostní kontrole při vstupu a kontrole vnášených předmětů.
9.2. Během představení je zakázáno používat mobilní telefony, pořizovat audio-vizuální záznam nebo fotografovat. Fotografování a pořizování záznamů zasahuje do autorských práv.
9.3. Upozorňujeme diváky, že že při pozdním příchodu po začátku představení nemusí být vpušteni do sálu. Za všech okolností zaniká po začátku představení nárok na konkrétní místa a budou usazeni podle pokynů pořadatele.
9.4. Svým zevnějškem, oblečením a chováním respektuje divák v hledišti a přilehlých prostorách divadla zvyklosti očekávané při návštěvě divadelního představení. Dress code bývá předepsán jen pro mimořádné události. Svým zevnějškem dává divák najevo, že si je vědom slavnostního okamžiku, který v divadle prožívá. Osoby ve značně znečištěném oděvu a ty, které svým chováním mohou ohrozit bezpečnost ostatních návštěvníků, nemají do navštěvovaných prostor přístup, případně z nich mohou být vykázány.
9.5. Všichni přítomní se podílejí na společném zážitku. Hluk z publika ruší nejen umělce, ale i diváky v hledišti. Během představení je z tohoto důvodu zakázáno konzumovat jídlo a pití. Prosíme diváky, aby přemýšleli, co vydrží jejich děti. Ne každé představení je vždy tou správnou volbou.