Letní scéna

Obchod­ní podmínky

Obchod­ní pod­mín­ky spo­leč­nos­ti DBP, s.r.o., zapsa­né v obchod­ním rejstří­ku, vede­ném Kraj­ským sou­dem v Brně oddíl C, vlož­ka 4178, se síd­lem: Jakub­ské náměs­tí 127/5, 602 00 Brno, IČO: 44961871, DIČ: CZ44961871, pro pro­dej vstu­pe­nek a dal­ší služ­by posky­to­va­né divadlem.

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Diva­dlo Bol­ka Polív­ky (dále jen „Pro­dá­va­jí­cí“) nabí­zí vstu­pen­ky také pro­střed­nic­tvím smluv­ních pro­dej­ců na zákla­dě s nimi uza­vře­né obchod­ní smlou­vy. Obchod­ní pod­mín­ky jed­not­li­vých pro­dej­ců se mohou v jed­not­li­vých pra­vi­dlech mír­ně lišit. Pro­dá­va­jí­cí dopo­ru­ču­je divá­kům (dále jen „Kupu­jí­cí“) před náku­pem vstu­pe­nek u jiné­ho pro­dej­ce sezná­mit se s jeho obchod­ní­mi podmínkami.

1.2. Kupu­jí­cí podá­ním objed­náv­ky, pří­pad­ně náku­pem vstu­pe­nek potvr­zu­je, že se sezná­mil s obchod­ní­mi podmínkami.

1.3. Kupu­jí­cí si je vědom, že mu kou­pí pro­duk­tů, jež jsou v obchod­ní nabíd­ce pro­dá­va­jí­cí­ho, nevzni­ka­jí žád­ná prá­va na pou­ží­vá­ní regis­tro­va­ných zna­ček, obchod­ních názvů, firem­ních log aj. pro­dá­va­jí­cí­ho nebo tře­tích stran, není-li v kon­krét­ním pří­pa­dě zvlášt­ní smlou­vou sjed­ná­no jinak.

1.4. Zně­ní obchod­ních pod­mí­nek může pro­dá­va­jí­cí měnit či dopl­ňo­vat. Tím­to usta­no­ve­ním nejsou dotče­na prá­va a povin­nos­ti vznik­lé po dobu účin­nos­ti před­cho­zí­ho zně­ní obchod­ních podmínek.

1.5. „Běž­ná vstu­pen­ka“ je vstu­pen­ka tiš­tě­ná v poklad­ně pro­dá­va­jí­cí­ho nebo na pro­dej­ním mís­tě jeho smluv­ní­ho pro­dej­ce. „E‑vstupenka/GoOut“ je vstu­pen­ka, kte­rou kupu­jí­cí obdr­ží ve for­má­tu PDF pro vlast­ní vytiš­tě­ní, a to vždy po objed­ná­ní a úhra­dě pro­střed­nic­tvím inter­ne­to­vé­ho obcho­du pro­dá­va­jí­cí­ho nebo jeho smluv­ních prodejců.

1.6. Pro­dá­va­jí­cí není ve vzta­hu k divá­kům vázán žád­ný­mi kode­xy cho­vá­ní ve smys­lu usta­no­ve­ní § 1826 odst. 1 písm. e) občan­ské­ho zákoníku.

1.7. Obchod­ní pod­mín­ky jsou plat­né a účin­né od 1. 9. 2023.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
2.1. Webo­vé roz­hra­ní obcho­du obsa­hu­je infor­ma­ce o pro­duk­tech. Ceny vstu­pe­nek a pří­pad­ných dal­ších pro­duk­tů jsou uve­de­ny včet­ně daně z při­da­né hod­no­ty v zákon­né saz­bě. Ceny zůstá­va­jí v plat­nos­ti po dobu, kdy jsou zob­ra­zo­vá­ny ve webo­vém roz­hra­ní obchodu.
2.2. Pro­dá­va­jí­cí je vždy opráv­něn v závis­los­ti na cha­rak­te­ru objed­náv­ky (množ­ství, hmot­nost, výše kup­ní ceny, před­po­klá­da­né nákla­dy na dopra­vu a bal­né) požá­dat kupu­jí­cí­ho o doda­teč­né potvr­ze­ní objed­náv­ky s návrhem na úpra­vu smluv­ních pod­mí­nek a/nebo s doda­teč­ný­mi infor­ma­ce­mi (e‑mailem, tele­fo­nic­ky, písemně).
2.3. Úda­je uve­de­né v objed­náv­ce jsou pro­dá­va­jí­cím pova­žo­vá­ny za správné.
2.4. Kupu­jí­cí sou­hla­sí s pou­ži­tím komu­ni­kač­ních pro­střed­ků na dál­ku při uza­ví­rá­ní kup­ní smlou­vy. Nákla­dy vznik­lé kupu­jí­cí­mu při pou­ži­tí komu­ni­kač­ních pro­střed­ků na dál­ku v sou­vis­los­ti s uza­vře­ním kup­ní smlou­vy (nákla­dy na inter­ne­to­vé při­po­je­ní, nákla­dy na tele­fon­ní hovo­ry apod.) si hra­dí kupu­jí­cí sám, při­čemž tyto nákla­dy se neli­ší od základ­ní saz­by (pro­dá­va­jí­cí si neú­čtu­je za tyto služ­by žád­né poplatky).

3. CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY A REZERVACE
3.1. Cenu pro­duk­tů a nákla­dy spo­je­né s doru­če­ním pro­duk­tů včet­ně DPH dle kup­ní smlou­vy může kupu­jí­cí uhra­dit pro­dá­va­jí­cí­mu následovně:
— plat­ba v hotovosti/kartou/poukázkami v poklad­ně prodávajícího
— plat­ba pře­dem ban­kov­ním pře­vo­dem z bank na úze­mí ČR a zahra­ni­čí (ban­ka si může účto­vat poplat­ky za mezi­ná­rod­ní transakce)
— plat­ba kar­tou Mas­ter­Ca­rd nebo Visa pro­střed­nic­tvím inter­ne­to­vé zabez­pe­če­né pla­teb­ní brá­ny (tzv. kar­tou online)
— plat­ba na fak­tu­ru se splat­nos­tí obvykle čtr­nác­ti dní
3.2. Pro­dá­va­jí­cí na poklad­ně při­jí­má pou­káz­ky typu:
— Sode­xo: Fle­xi Pass, Dár­ko­vý Pass, Relax Pass, Fokus Pass, Bonus Pass
— Ede­nred: Ticket Sport&Kultura, Ticket Mul­ti, Ticket Com­pli­ments Dárkový

Pro­dá­va­jí­cí na poklad­ně při­jí­má kar­ty typu:
— VISA, VISA ELECTRON, V PAY, Mas­ter­Ca­rd, Mas­ter­Ca­rd Electro­nic, Maestro, Ticket Bene­fits Card
3.3. Vstu­pen­ky si lze rezer­vo­vat pomo­cí webo­vé­ho roz­hra­ní, e‑mailem, tele­fo­nic­ky nebo v poklad­ně diva­dla pro poz­děj­ší nákup, a to obvykle na dobu sed­mi kalen­dář­ních dní. V době krat­ší než 24 hodin před před­sta­ve­ním už nejsou rezer­va­ce obvykle mož­né, pou­ze pří­mý nákup vstu­pe­nek pro­střed­nic­tvím webo­vé­ho roz­hra­ní, v poklad­ně pro­dá­va­jí­cí­ho a u smluv­ních pro­dej­ců. Rezer­va­ce uči­ně­né v den před­sta­ve­ní se tvo­ří se zkrá­ce­nou dobou plat­nos­ti, aby neza­sa­ho­va­ly do 24 hodin před představením.
3.4. Rezer­va­ce ruší sys­tém auto­ma­tic­ky po uply­nu­tí doby rezer­va­ce vždy v 00:15. Kupu­jí­cí bere na vědo­mí, že si v pří­pa­dě pro­pad­lé rezer­va­ce nemů­že náro­ko­vat dří­ve rezer­vo­va­ná místa.
3.5. Při rezer­va­ci po e‑mailu bude kupu­jí­cí­mu zare­zer­vo­vá­no nej­bliž­ší vol­né mís­to (pokud není kupu­jí­cím spe­ci­fi­ko­vá­no jinak). Dota­zy na dostup­nost vol­ných míst jsou mož­né tele­fo­nic­ky. Situ­a­ce obsa­ze­ní hle­diš­tě se může měnit kaž­dým oka­mži­kem, pro­to není reál­ně mož­né sdě­lo­vat e‑mailem aktu­ál­ně vol­ná místa.
3.6. Pro­dá­va­jí­cí si vyhra­zu­je prá­vo trva­le nebo dočas­ně neu­mož­nit rezer­va­ce na vybra­né titu­ly nebo před­sta­ve­ní a nabí­zet vstu­pen­ky na tako­vá před­sta­ve­ní jen v reži­mu pří­mé­ho pro­de­je v poklad­ně diva­dla. Vstu­pen­ky na tako­vá před­sta­ve­ní nejsou v pro­de­ji u smluv­ních part­ne­rů a na webo­vém roz­hra­ní. Tak­též si vyhra­zu­je prá­vo zru­šit i již uči­ně­né rezer­va­ce, pokud je vyhod­no­tí jako spe­ku­la­tiv­ní, neú­čel­né, opa­ko­va­né a tím brá­ní­cí v náku­pu nebo rezer­va­ci vstu­pe­nek ostat­ním divákům.
3.7. Opa­ko­va­ným nevy­zve­dá­vá­ním rezer­va­cí (tři­krát a víc), a to včet­ně on-line rezer­va­cí, si pořa­da­tel vyhra­zu­je prá­vo je bez upo­zor­ně­ní rušit.
3.8. Pro­dá­va­jí­cí si účtu­je poš­tov­né při ode­sí­lá­ní vstu­pe­nek na adre­su kupu­jí­cí­ho a to v pří­pa­dě, je-li část­ka za objed­ná­va­né zbo­ží niž­ší než 2000 Kč vč. DPH.
3.9. V pří­pa­dě plat­by ban­kov­ním pře­vo­dem je kupu­jí­cí povi­nen uhra­dit kup­ní cenu pro­duk­tu spo­leč­ně s uve­de­ním vari­a­bil­ní­ho sym­bo­lu platby.
3.10. S ohle­dem na mini­ma­li­za­ci vzni­ku škod si pro­dá­va­jí­cí vyhra­zu­je prá­vo kdy­ko­liv dodat kupu­jí­cí­mu vstu­pen­ky až po úpl­né úhra­dě cel­ko­vé kup­ní ceny, a to zvláš­tě v pří­pa­dech, kdy si kupu­jí­cí v rám­ci jed­né objed­náv­ky objed­nal pro­duk­ty v cel­ko­vé hod­no­tě pře­sa­hu­jí­cí 5 000 Kč vč. DPH.
3.11. Jed­not­li­vé sle­vy nelze kom­bi­no­vat a lze je uplat­nit pou­ze v poklad­ně diva­dla. Sle­vy jsou nabí­ze­ny spe­ci­fic­kým sku­pi­nám kupu­jí­cích zvláš­tě u vstu­pe­nek, dále mohou být u všech pro­duk­tů poskyt­nu­ty na zákla­dě časo­vě ome­ze­ných sle­vo­vých akcí. Hle­dišt­ní per­so­nál je opráv­něn požá­dat kupu­jí­cí­ho při vstu­pu do sálu o dolo­že­ní náro­ku na sle­vu, pokud je sle­va vázá­na na pro­ká­zá­ní náro­ku (pří­sluš­ný věk, vlast­nic­tví opráv­ně­ní ve for­mě pří­sluš­né­ho prů­ka­zu apod.).
3.12. Pro­dá­va­jí­cí si vyhra­zu­je prá­vo nepo­sky­to­vat sle­vy na vybra­ná před­sta­ve­ní. Pro­dá­va­jí­cí posky­tu­je stan­dard­ně násle­du­jí­cí sle­vy: 10 % (drži­te­lé seni­or­ských a ZTP prů­ka­zů, pro drži­te­le prů­ka­zu ZTP/P je 10% sle­va na vstu­pen­ku + dopro­vod zdar­ma), 20 % (stu­den­ti ZŠ, SŠ), 50 % stu­den­ti po před­lo­že­ní ISIC prů­ka­zů, vstu­pen­ky za 50 Kč stu­den­tům umě­lec­kých škol (JAMU, DAMU, FAMU, Kated­ra div. stu­dií FF MU; nejdří­ve půl hodi­ny před před­sta­ve­ním bez mož­nos­ti před­cho­zí rezer­va­ce — mís­ta si nelze náro­ko­vat). Poža­do­va­né sle­vy je tře­ba hlá­sit před náku­pem a před­klá­dat plat­né průkazy.
3.13. Zve­řej­ně­ním mimo­řád­ných akč­ních nabí­dek nevzni­ká nárok drži­te­lům dří­ve zakou­pe­ných vstu­pe­nek na kompenzaci.
3.14. Žádá-li kupu­jí­cí vysta­ve­ní potvr­ze­ní o plat­bě, pro­dá­va­jí­cí je povi­nen vysta­vit kupu­jí­cí­mu poklad­ní pří­jmo­vý doklad. Pro­dá­va­jí­cí je plát­cem DPH. Saz­ba DPH se liší v závis­los­ti na pova­ze zakou­pe­né­ho produktu

4. ODSTOUPENÍ OD PRODEJE
4.1. Pro­dá­va­jí­cí nepři­jí­má zpět zakou­pe­né vstu­pen­ky, ať je důvod poža­do­va­né­ho stor­na jaký­ko­liv (netý­ká se zru­še­né­ho před­sta­ve­ní). Kupu­jí­cí je povi­nen si při náku­pu pře­kon­t­ro­lo­vat veš­ke­ré úda­je týka­jí­cí se před­sta­ve­ní, na kte­ré si kupu­je vstu­pen­ku – mís­to, datum, čas, umís­tě­ní seda­dla v sále, vidi­tel­nost z pří­sluš­né­ho seda­dla, cena, uplat­ně­ní sle­vy – a zvá­žit, zda si v rele­vant­ních pří­pa­dech nesjed­nat komerč­ní pojiš­tě­ní u tře­tí stra­ny (obvykle pojiš­ťov­ny) pro pří­pad nut­né­ho stor­na vstu­pen­ky napří­klad z důvo­du nemo­ci. Pro­dá­va­jí­cí tako­vé pojiš­tě­ní nezprostředkovává.
4.2. Změ­na pro­gra­mu a obsa­ze­ní (dále sou­hrn­ně „změ­na před­sta­ve­ní“) je vyhra­ze­na. Pro pří­pad změ­ny před­sta­ve­ní, kdy se v ten­týž den a v ten samý čas hra­je náhrad­ní před­sta­ve­ní, pla­tí usta­no­ve­ní odstav­ce 4.1. Při změ­ně před­sta­ve­ní zůstá­va­jí zakou­pe­né vstu­pen­ky v plat­nos­ti pro náhrad­ní před­sta­ve­ní. Infor­ma­ce vydá­vá obchod­ní oddě­le­ní divadla.
4.3. Při pře­su­nu­tí před­sta­ve­ní na náhrad­ní ter­mín zůstá­va­jí vstu­pen­ky v plat­nos­ti. V pří­pa­dě, že kupu­jí­cí­mu náhrad­ní ter­mín (popří­pa­dě náhrad­ní před­sta­ve­ní) nevy­ho­vu­je, může vstu­pen­ky vymě­nit za jaké­ko­liv jiné nevy­pro­da­né představení.
4.4. Při zru­še­ní před­sta­ve­ní lze žádat od data ozná­me­ní o zru­še­ní před­sta­ve­ní až do 14 dnů po původ­ně plá­no­va­ném ter­mí­nu před­sta­ve­ní o vrá­ce­ní peněz nebo o výmě­nu vstu­pe­nek za jiné před­sta­ve­ní. Vstu­pen­ky lze vrá­tit pou­ze v mís­tě, kde byly zakou­pe­ny, není-li sta­no­ve­no jinak. Infor­ma­ce vydá­vá obchod­ní oddě­le­ní divadla.
4.5. Kupu­jí­cí má mož­nost výmě­ny vstu­pe­nek zakou­pe­ných v poklad­ně diva­dla bez udá­ní důvo­dů, nej­poz­dě­ji však čtr­náct dnů před rea­li­za­cí před­sta­ve­ní. Kupu­jí­cí je povi­nen dopla­tit pří­pad­ný roz­díl v ceně vstu­pe­nek. Pří­pad­ný pře­pla­tek ve výši nad 100 Kč se nevrací.
4.6. Pro­dá­va­jí­cí si vyhra­zue prá­vo na změ­nu mís­ta koná­ní představení.

5. DORUČENÍ VSTUPENEK
5.1. Pro­dá­va­jí­cí zajiš­ťu­je či zpro­střed­ko­vá­vá násle­du­jí­cí způ­so­by doru­če­ní vstupenek:
— osob­ní odběr na pro­dej­ních mís­tech pro­dá­va­jí­cí­ho a jeho smluv­ních partnerů;
— poš­tou po ČR (oby­čej­né psa­ní a dopo­ru­če­né psaní);
— poš­tou mimo ČR;
— elek­tro­nic­ky (e‑vstupenka/GoOut, přes smluv­ní­ho part­ne­ra DBP).
5.2. Pokud je způ­sob doru­če­ní vstu­pe­nek smlu­ven na zákla­dě zvlášt­ní­ho poža­dav­ku kupu­jí­cí­ho, nese kupu­jí­cí rizi­ko a pří­pad­né doda­teč­né nákla­dy spo­je­né s tím­to způ­so­bem dopravy.
5.3. Je-li pro­dá­va­jí­cí pod­le kup­ní smlou­vy povi­nen dodat zbo­ží na mís­to urče­né kupu­jí­cím v objed­náv­ce, je kupu­jí­cí povi­nen pře­vzít zbo­ží při dodání.
5.4. Lhů­ta pro doru­če­ní vstu­pe­nek je zpra­vi­dla do 7 pra­cov­ních dnů od při­psá­ní dané část­ky na ban­kov­ní účet divadla.
5.5. Pokud si kupu­jí­cí (v pří­pa­dě pone­chá­ní vstu­pe­nek v poklad­ně) zapla­ce­né vstu­pen­ky nevy­zved­ne nej­poz­dě­ji před zahá­je­ním dané­ho před­sta­ve­ní, pro­pad­nou tyto vstu­pen­ky zpět pro­dá­va­jí­cí­mu bez jaké­ko­liv náhra­dy kupujícímu.

6. PRAVIDLA PŘEDPRODEJE
6.1. Zahá­je­ní před­pro­de­je je zpra­vi­dla tře­tí stře­du v měsí­ci. V pří­pa­dě nou­zo­vé­ho sta­vu nebo ome­ze­né­ho pro­vo­zu se může ter­mín a čas před­pro­de­je lišit. Před­pro­dej je obvykle zahá­jen v 10.00 na poklad­ně diva­dla a onli­ne přes síť GoOut.
6.2. Tele­fo­nic­ké žádosti o rezer­va­ci jsou při­jí­má­ny prv­ní den po zahá­je­ní před­pro­de­je. E‑mailové žádosti o rezer­va­ci jsou vyři­zo­vá­ny až násle­du­jí­cí den po před­pro­de­ji v ote­ví­ra­cích hodi­nách poklad­ny. Zasla­ný e‑mail s žádos­tí o rezer­va­ci nemá závaz­nou plat­nost. Rezer­va­ce je plat­ná až po zpět­ném potvr­ze­ní poža­dav­ku obslu­hou pokladny.
6.3. Pro­dá­va­jí­cí si vyhra­zu­je prá­vo na roz­dě­le­ní kapa­ci­ty hle­diš­tě pro pro­dej vstu­pe­nek na poklad­ně, pro hro­mad­né objed­náv­ky a pro inter­ne­to­vý prodej.
6.4. Pro­dá­va­jí­cí si vyhra­zu­je prá­vo na ome­ze­ní počtu vstu­pe­nek na oso­bu a fir­mu (4 kusy) v pří­pa­dě před­sta­ve­ní, o kte­ré je extrém­ní zájem. Tato před­sta­ve­ní se dají zakou­pit pou­ze v pří­mém pro­de­ji na poklad­ně diva­dla bez mož­nos­ti rezervace.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
8.1. Ochra­na osob­ních úda­jů kupu­jí­cí­ho, kte­rý je fyzic­kou oso­bou, je posky­to­vá­na záko­nem č. 101/2000 Sb., o ochra­ně osob­ních úda­jů, ve zně­ní poz­děj­ších předpisů.
8.2. Kupu­jí­cí sou­hla­sí při­je­tím obchod­ních pod­mí­nek se zpra­co­vá­ním těch­to svých osob­ních úda­jů: jmé­no a pří­jme­ní, adre­sa byd­liš­tě, jmé­no fir­my, IČO, DIČ, adre­sa elek­tro­nic­ké poš­ty, tele­fon­ní čís­lo a doda­cí adre­sa (dále spo­leč­ně vše jen jako „osob­ní údaje“).
8.3. Kupu­jí­cí sou­hla­sí se zpra­co­vá­ním osob­ních úda­jů pro­dá­va­jí­cím, a to pro úče­ly vede­ní uži­va­tel­ské­ho účtu. Nezvo­lí-li kupu­jí­cí jinou mož­nost, sou­hla­sí se zpra­co­vá­ním osob­ních úda­jů pro­dá­va­jí­cím také pro úče­ly zasí­lá­ní infor­ma­cí a obchod­ních sdě­le­ní kupujícímu.
8.4. Kupu­jí­cí bere na vědo­mí, že je povi­nen své osob­ní úda­je (při regis­tra­ci, ve svém uži­va­tel­ském účtu, při objed­náv­ce pro­ve­de­né z webo­vé­ho roz­hra­ní obcho­du) uvá­dět správ­ně a pravdivě.
8.5. Osob­ní úda­je budou zpra­co­vá­vá­ny po dobu neurčitou.
8.6. V pří­pa­dě, že by se kupu­jí­cí domní­val, že pro­dá­va­jí­cí nebo zpra­co­va­tel (čl. 8.5.) pro­vá­dí zpra­co­vá­ní jeho osob­ních úda­jů, kte­ré je v roz­po­ru s ochra­nou sou­kro­mé­ho a osob­ní­ho živo­ta kupu­jí­cí­ho nebo v roz­po­ru se záko­nem, zejmé­na jsou-li osob­ní úda­je nepřes­né s ohle­dem na účel jejich zpra­co­vá­ní, může požádat:
1) pro­dá­va­jí­cí­ho nebo zpra­co­va­te­le o vysvětlení,
2) pro­dá­va­jí­cí­ho nebo zpra­co­va­te­le o odstra­ně­ní tak­to vznik­lé­ho sta­vu včet­ně pří­pad­né­ho zru­še­ní uži­va­tel­ské­ho účtu.
8.7. Požá­dá-li kupu­jí­cí o infor­ma­ci o zpra­co­vá­ní svých osob­ních úda­jů, je mu pro­dá­va­jí­cí povi­nen tuto infor­ma­ci předat.

9. NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
9.1. Návštěv­ník diva­dla je povi­nen respek­to­vat poky­ny hle­dišt­ní­ho per­so­ná­lu a dal­ších opráv­ně­ných osob, jakož i veš­ke­ré písem­né poky­ny pub­li­ko­va­né v navště­vo­va­ných pro­sto­rách, a to včet­ně podro­be­ní se pří­pad­né bez­peč­nost­ní kon­t­ro­le při vstu­pu a kon­t­ro­le vná­še­ných předmětů.
9.2. Během před­sta­ve­ní je zaká­zá­no pou­ží­vat mobil­ní tele­fo­ny, poři­zo­vat audi­o­vi­zu­ál­ní záznam nebo foto­gra­fo­vat. Foto­gra­fo­vá­ní a poři­zo­vá­ní zázna­mů zasa­hu­je do autor­ských práv. Pokud divák i po opa­ko­va­ném upo­zor­ně­ní (dva­krát a více) hle­dišt­ním per­so­ná­lem nebo per­so­ná­lem diva­dla bude pokra­čo­vat v poři­zo­vá­ní foto­gra­fic­kých nebo audi­o­vi­zu­ál­ních zázna­mů, bude z diva­dla vykázán.
9.3. Upo­zor­ňu­je­me divá­ky, že že při pozd­ním pří­cho­du po začát­ku před­sta­ve­ní nebu­dou vpuš­te­ni do sálu. Za všech okol­nos­tí zani­ká po začát­ku před­sta­ve­ní nárok na kon­krét­ní mís­ta a budou usa­ze­ni pod­le poky­nů pořadatele.
9.4. Svým zevnějš­kem, oble­če­ním a cho­vá­ním respek­tu­je divák v hle­diš­ti a při­leh­lých pro­sto­rách diva­dla zvyk­los­ti oče­ká­va­né při návštěvě diva­del­ní­ho před­sta­ve­ní. Dress code bývá pře­de­psán jen pro mimo­řád­né udá­los­ti. Svým zevnějš­kem dává divák naje­vo, že si je vědom slav­nost­ní­ho oka­mži­ku, kte­rý v diva­dle pro­ží­vá. Oso­by ve znač­ně zne­čiš­tě­ném odě­vu a ty, kte­ré svým cho­vá­ním mohou ohro­zit bez­peč­nost ostat­ních návštěv­ní­ků, nema­jí do navště­vo­va­ných pro­stor pří­stup, pří­pad­ně z nich mohou být vykázány.
9.5. Všich­ni pří­tomní se podí­le­jí na spo­leč­ném zážit­ku. Hluk z pub­li­ka ruší nejen uměl­ce, ale i divá­ky v hle­diš­ti. Během před­sta­ve­ní je z toho­to důvo­du zaká­zá­no kon­zu­mo­vat jíd­lo a pití. Pro­sí­me divá­ky, aby pře­mýš­le­li, co vydr­ží jejich děti. Ne kaž­dé před­sta­ve­ní je vždy tou správ­nou volbou.