Repertoár

Akt

Hra se zpěvy a tanci.

Autor: Zde­něk Svěrák
Režie: Ladi­slav Smoljak
Hrají: Zde­něk Svěrák, Miloň Čepel­ka, Petr Bruk­ner, Jan Hra­bě­ta, Gena­dij Rumlena
Délka: 100 minut + přestávka
Premiéra: 19. 06. 1967
Divadlo: Žižkovské divadlo Járy Cimrmana
Komedie

Cena

Sektor A790,- Sektor B690,- Sektor C550,-

Jed­no­ak­to­vá hra Úžas žan­dar­ma Kovan­dy, kte­rou uvá­dí­me pod krat­ším názvem Akt, byla napsá­na v letech 1910-11. Za Cimr­ma­no­va živo­ta byla pro­ve­de­na, pokud víme, pou­ze jed­nou, a to v roce 1913 u pří­le­ži­tos­ti ote­vře­ní restau­ra­ce Labuť v Tan­val­du. Hra se zdá­la teh­dej­ším divá­kům cynic­ká, vul­gár­ní, neprav­dě­po­dob­ná a málo vlas­te­nec­ká, tak­že zce­la propadla.

Vstu­pen­ky lze zakou­pit výhrad­ně v poklad­ně diva­dla (bez mož­nos­ti rezer­va­ce) v počtu max. 4. vstu­pen­ky na oso­bu, na před­sta­ve­ní nelze uplat­ňo­vat slevy.