Letní scéna

Repertoár

Ani o den dýl!

Potře­bu­je­te se zba­vit pře­hna­ně milu­jí­cí pří­tel­ky­ně? Nastě­huj­te si do bytu své­ho nej­lep­ší­ho kama­rá­da! Pavel namluví…

Autor: Clé­ment Miche
Režie: Ladi­slav Kolář
Hrají: Lucie Ber­ge­ro­vá, Ondřej Halá­mek, Tomáš Sagher
Foto: Malé Divadlo Komedie
Délka: 110 minut + přestávka
Divadlo: Malé Divadlo Komedie
Komedie

Cena

Sektor A400,- Sektor B400,- Sektor C400,- Přístavek400,-

Potře­bu­je­te se zba­vit pře­hna­ně milu­jí­cí pří­tel­ky­ně? Nastě­huj­te si do bytu své­ho nej­lep­ší­ho kamaráda!

Pavel namlu­ví své dív­ce Sofii, že jeho pří­tel Mar­tin ztra­til mat­ku, a pro­to se k nim nastě­hu­je. Ve sku­teč­nos­ti dou­fá, že Sofie tako­vou situ­a­ci neu­ne­se a ode­jde. Mar­tin se nastě­hu­je pro­ti své vůli s tím, že je to na týden a „ani o den dýl“. Tak tedy začí­ná výbuš­ná domác­nost ve třech, plná lží, níz­kých pře­tvá­řek a jiných kaž­do­den­ních potěšení.

Hra Ani o den dýl! šikov­ně pře­vra­cí kla­sic­ké prv­ky komi­ky a odtud pra­me­ní její osvě­žu­jí­cí ori­gi­na­li­ta. Je tak ztřeš­tě­ná, jak se na fran­couz­skou kome­dii slu­ší a patří.