Letní scéna

Repertoár

Ani za milion

Detek­tiv­ní komedie.

Autor: Micha­e­la Dole­že­lo­vá, Roman Vencl
Režie: Petr Hruš­ka
Hrají: Adéla Gon­dí­ko­vá, Jiří Langmajer
Délka: 100 minut + přestávka
Divadlo: Divadlo Kalich
Komedie

Cena

Sektor A590,- Sektor B490,- Sektor C400,-

Jacque­li­ne, byť pro­vda­ná za ang­lic­ké­ho vel­vy­slan­ce, je Fran­couz­ka tělem, duší i půvo­dem. Má dvě děti a kufřík s mili­o­nem eur, kte­rý je ochot­na daro­vat kaž­dé­mu, kdo si jej zaslou­ží. Nená­vi­dí ven­kov, samo­tu a oby­čej­nost. Lam­bert žena­tý není, man­žel­ka od něj utek­la. Má duši námoř­ní­ka a žije jen pro svůj maják, o kte­rý se sta­rá čty­ři­a­dva­cet hodin den­ně, sedm dní v týd­nu. Milu­je ven­kov, samo­tu a obyčejnost.
Co mají oba spo­leč­né­ho? No pře­ce vůbec nic! Ale nedej­me se mást prv­ní­mi dojmy. V této detek­tiv­ní kome­dii, kte­rá obě posta­vy sve­de dohro­ma­dy a navě­ky spo­jí tajem­stvím, je totiž všech­no jinak, než se zdá – kaž­dá lež je prav­dou, kaž­dá prav­da lží a jis­té je pou­ze to, že pod rouš­kou humo­ru se skrý­vá vrah.