Repertoár

Ani­muj­te s Krysáky

Zábav­ná for­ma inter­ak­tiv­ní­ho pro­gra­mu pro děti ve věku od 9 do 15 let kom­bi­no­va­ná s fotografickými…

Délka: 90 minut bez přestávky
Pro Děti

Cena

Sektor A100,- Sektor B100,- Sektor C100,-
Zábav­ná for­ma inter­ak­tiv­ní­ho pro­gra­mu pro děti ve věku od 9 do 15 let kom­bi­no­va­ná s foto­gra­fic­ký­mi a fil­mo­vý­mi ukáz­ka­mi vede­ná reži­sé­rem legen­dár­ní­ho večer­níč­ku Kry­sá­ci Cyri­lem Podol­ským. Děti se pou­ta­vou for­mou sezná­mí s pra­vi­dly tech­no­lo­gie lout­ko­vé­ho ani­mo­va­né­ho fil­mu a jeho vzni­kem a v impro­vi­zo­va­ném fil­mo­vém ate­li­é­ru se nau­čí základ­ní prin­ci­py fil­mo­vé animace.
Cyril Podol­ský je reži­sé­rem, ani­má­to­rem, scé­náris­tou, spi­so­va­te­lem a výtvar­ní­kem tvo­ří­cím pro děti i dospě­lé. Je drži­te­lem tele­viz­ní ceny Elsa 2008 za námět a režii seri­á­lu Krysáci.
Kaž­dý divák musí mít zakou­pe­nou vstupenku!