Letní scéna

Repertoár

BAZAR PRO ZACHOVÁNÍ ÚSMĚVU

Cha­ri­ta­tiv­ní bazar v rám­ci fes­ti­va­lu Ženy ženám.

Pátek 27. 3. od 13.00 do 20.00 ve foyer divadla.

Jedi­neč­ný Bazar pro zacho­vá­ní úsmě­vu sestá­va­jí­cí z darů here­ček, her­ců a zná­mých či méně zná­mých osob­nos­tí spja­tých s diva­dlem. Kro­mě ori­gi­nál­ních kous­ků do Vaše­ho šat­ní­ku se může­te těšit i na výbor­nou kávu, drob­né slad­kos­ti, sla­nos­ti a neza­po­me­nu­tel­nou atmo­sfé­ru. A pozor! výtě­žek baza­ru popu­tu­je Klu­bu svo­bod­ných matek, tedy na pod­po­ru samo­ži­vi­te­lek a samo­ži­vi­te­lů v Čes­ké republice.