Letní scéna

Repertoár

Besíd­ka Sklep

BESÍDKA je tra­dič­ní for­ma před­sta­ve­ní Diva­dla Sklep, pes­t­rý sled scé­nek, ske­čů, pís­ní a tan­ců, který…

Hrají: Jiří Bur­da, Milan Šteindler, Tere­za Kuče­ro­vá, Len­ka Vycho­di­lo­vá, Jana Haná­ko­vá, Len­ka Ande­lo­vá, Hana Paf­ko­vá, Fran­ti­šek Váša, Ště­pán Pokor­ný, David Noll, Mar­ta Mari­no­vá, Hana Nava­ro­vá, Roman Foj­tí­ček, Vla­di­mír Vytis­ka, Jaro­slav Vaculík
Délka: 120 minut + přestávka
Divadlo: divadlo Sklep

Cena

Sektor A590,- Sektor B490,- Sektor C400,-

BESÍDKA je tra­dič­ní for­ma před­sta­ve­ní Diva­dla Sklep, pes­t­rý sled scé­nek, ske­čů, pís­ní a tan­ců, kte­rý je kaž­do­roč­ně obmě­ňo­ván těmi nej­lep­ší­mi nápa­dy v podá­ní samot­ných auto­rů, kte­rý­mi jsou:. Jiří Bur­da, Milan Šteindler, Tere­za Kuče­ro­vá, Len­ka Vycho­di­lo­vá, Jana Haná­ko­vá, Len­ka Ande­lo­vá, Hana Paf­ko­vá, Fran­ti­šek Váša, Ště­pán Pokorný.