Repertoár

Biosto­ry

Kdo hle­dá, najde…

Autor: Danie­la Zbytovská
Režie: MALÉ­hRY
Hrají: Bar­bo­ra Seidlová, Niko­la Zbytovská, Danie­la Zbytovská
Scénografie: Pavel Matou­šek
Kostýmy: Marie Muka­řov­ská
Délka: 110 minut bez přestávky
Premiéra: 23. 05. 2013
Divadlo: MALÉhRY
Komedie

Cena

Sektor A340,- Sektor B270,- Sektor C220,-

Kome­die o tom, jak se na jed­né stra­ně vidi­tel­ně pro­spěš­ná idea může v rukou „nepra­vých“ stát pas­tí pro ty slab­ší, hle­da­jí­cí. Reflexe dneš­ní spo­leč­nos­ti, našich před­stav a snů… Děj je zasa­zen do pro­stře­dí fik­tiv­ní­ho Bio-kur­zu, kde se setká­va­jí tři ženy. Výži­vo­vá porad­ky­ně na mateř­ské dovo­le­né, zub­ní hygi­e­nist­ka a psy­chi­atrič­ka. Pomo­cí prak­tik duchov­ní­ho mis­tra Duša­na Hun­ky se sna­ží nalézt samy sebe a být BIO… BIO totiž nemu­sí ozna­čo­vat jen pro­duk­ty eko­lo­gic­ké­ho země­děl­ství, může zna­me­nat i něco jiné­ho. Dří­ve člo­věk hle­dal uzná­ní ve vněj­ším svě­tě, dnes chce „poznat sám sebe“. Obo­jí může být dob­rý byznys!

Co je to BIO?
Být In Oka­mži­tě nebo Bohu­žel I Okraden?
A jak to vidí­te vy?
… meto­da Mr.Duch. Duša­na Hun­ky vám pomů­že otevřít oči!