Repertoár

Bůh masa­k­ru

Hoř­ká kome­die plná neče­ka­ných zvra­tů, kru­tos­ti a ože­ha­vých témat.

Autor: Yas­mi­na Reza
Režie: Petr Štindl
Hrají: Anna Polív­ko­vá, Vik­tor Dvořák, Kris­tý­na Kudrnáčová, Miroslav Novot­ný
Délka: 90 minut bez přestávky
Divadlo: Chrudimská beseda
Komedie

Cena

Sektor A550,- Sektor B450,- Sektor C400,- Přístavek300,-

Před­stav­te si tuhle zdán­li­vě banál­ní situ­a­ci: dva civi­li­zo­va­né a inte­li­gent­ní rodi­čov­ské páry se set­ka­jí, aby vypl­ni­li pojist­ku, pro­to­že se jejich syno­vé popra­li a jed­no z dětí vyra­zi­lo tomu dru­hé­mu zub. Tedy dva zuby. Vše se zdá jed­no­du­ché. Sta­čí ale jed­no nevhod­né slo­vo a pří­běh se může vydat úpl­ně neče­ka­ným smě­rem. Vel­mi rych­le se obje­ví totál­ní absen­ce ono­ho civi­li­zo­va­né­ho cho­vá­ní. Zdá se nám to směš­né, ale neza­žil to někdy kaž­dý z nás?