Letní scéna

Repertoár

Cavewo­man

Obha­jo­ba jes­kyn­ní ženy

Autor: Emma Peir­son
Režie: Ire­na Žantovská
Hrají: Danie­la Choděrová
Délka: 90 minut bez přestávky
Divadlo: Agentura Point
Komedie

Cena

Sektor A570,- Sektor B470,- Sektor C320,-

Mys­le­li jste si, že Vás už nic nedo­ká­že roze­smát? Přijď­te se podí­vat na vol­né pokra­čo­vá­ní kul­tov­ní one man show Cave­man a sezná­mit se s hrdin­kou nové­ho před­sta­ve­ní o jes­kyn­ní ženě Cavewo­man. Poba­ví Vás tro­chu jiný pohled na lás­ku a part­ner­ské vzta­hy, na to, co dělá muže mužem a ženu ženou, v kome­dii, kte­rá se s vtip­ným nad­hle­dem zamýš­lí nad věč­ným sou­bo­jem obou pohlaví.

„Obha­jo­ba jes­kyn­ní ženy“ Emmy Peir­so­no­vé je humor­ným pohle­dem na muže a ženy, sna­ží­cí se žít ved­le sebe na stej­né pla­ne­tě. Zábav­né poje­tí věč­né­ho sou­bo­je těch­to dvou pohla­ví, pro změ­nu ze žen­ské per­spek­ti­vy, vol­ně nava­zu­je na slav­nou Bec­ke­ro­vu one man show Cave­man. Divá­ci jsou pozvá­ni do její „jes­ky­ně“, kde s nimi v odleh­če­ném duchu sdí­lí své sta­ros­ti, pochyb­nos­ti a poci­ty úzkos­ti pra­me­ní­cí z oba­vy, zda si vybra­la toho pra­vé­ho. Záro­veň se vtip­ně zamýš­lí nad spous­tou dal­ších témat, napří­klad proč mají ženy hrů­zu z tloušť­ky, nebo co způ­so­bu­je jejich nepřed­ví­da­tel­né a čas­to prud­ké změ­ny v chování.