Repertoár

Cim­bal Clas­sic – Kate­ři­na a Dali­bor Štruncovi

Tra­dič­ní vánoč­ní koncert.

Hrají: Kate­ři­na Štruncová, Dali­bor Štrunc, Kat­ka Kovaříková, Ras­ti­slav Kozoň, Mar­tin Krajíček, Josef Strá­ník
Foto: Jef Kratochvil
Délka: 100 minut + přestávka
Koncert

Cena

Sektor A490,- Sektor B450,- Sektor C390,-

Cim­bal Clas­sic je brněn­ská nadžánro­vá kape­la Kate­ři­ny a Dali­bo­ra Štrun­co­vých (mj. hous­list­ka a cim­ba­lis­ta sku­pi­ny Javo­ry sou­ro­zen­ců Ulrych­o­vých), kte­rá pat­ří už téměř tři­cet let mezi stá­li­ce a nej­o­so­bi­těj­ší usku­pe­ní čes­ké fol­ko­vé a alter­na­tiv­ní hudeb­ní scé­ny. Zastá­vá v ní oje­di­ně­lou pozi­ci – není tu dru­hé usku­pe­ní, kte­ré by bylo podob­né vyspě­lým způ­so­bem aran­žo­vá­ní a hudeb­ním pro­je­vem a sou­čas­ně pís­nič­ka­ře­ním od „cim­bá­lu“.

Tra­dič­ní vánoč­ní kon­cer­ty pohla­dí poslu­cha­če nejen svou neo­pa­ko­va­tel­nou atmo­sfé­rou a původ­ní pís­ňo­vou tvor­bou sou­bo­ru, ale samo­zřej­mě i morav­skou a čes­kou vánoč­ní hud­bou vychá­ze­jí­cí pře­váž­ně z lido­vých tradic.
Své „čtvrt­sto­le­tí las­ka­vé hud­by“ osla­vil Cim­bal Clas­sic před čtyř­mi léty neje­nom jubi­lej­ní­mi kon­cer­ty, na nichž zazněl výběr poslu­chač­sky nej­ú­spěš­něj­ších pís­ní, kte­ré se za ty roky nastřá­da­ly na jeho dese­ti pro­fi­lo­vých, žánro­vě roz­lič­ných albech, ale také před­sta­ve­ním nej­no­věj­ší­ho CD s názvem „Nepře­staň si malo­vat“. Letoš­ní váno­ce oko­ře­ní nové uve­de­ní CD „Bylo a není“ z roku 2004. Tato ree­di­ce bude obo­ha­ce­na něko­li­ka bonu­sy a pokřtě­na v rám­ci koncertů.
Prá­vě nové pís­ně spo­leč­ně s málo zná­mý­mi, neotře­lý­mi, ale o to krás­něj­ší­mi a zemi­těj­ší­mi kole­da­mi pře­váž­ně z Valaš­ska budou pat­řit k pilí­řům nové­ho advent­ní­ho pro­gra­mu Cim­bal Clas­si­ku v roce 2021.

Máte-li rádi prů­zrač­né a čis­té melo­die, lyric­ké, pře­mýš­li­vé a vtip­né tex­ty pro­po­je­né při­ro­ze­ným zpě­vem a nad­prů­měr­ným muzi­kant­ským řemes­lem, pak Vás Cim­bal Clas­sic urči­tě nezkla­me. Štrun­cův autor­ský ruko­pis a zpěv jeho ženy Kate­ři­ny děla­jí z Cim­bal Clas­si­ku neza­mě­ni­tel­ný sou­bor, kte­rý se samo­zřej­mě opí­rá o dal­ší šikov­né muzi­kan­ty. Všich­ni čle­no­vé sku­pi­ny jsou sou­čás­tí i dal­ších reno­mo­va­ných, pro­fe­si­o­nál­ních hudeb­ních usku­pe­ní. V kape­le spo­lu hra­jí Češi i Slo­vá­ci a obvykle
vystu­pu­je v šes­ti­člen­ném slo­že­ní: Kat­ku a Dali­bo­ra Štrun­co­vy coby pilí­ře a pěvec­ké frontma­ny kape­ly dopl­ňu­jí hobo­jis­ta a sopránsa­xo­fo­nis­ta Ras­ti­slav Kozoň, vio­list­ka Kat­ka Kova­ří­ko­vá, basis­ta Josef Strá­ník a man­do­li­nis­ta Mar­tin Kra­jí­ček. Dneš­ní Cim­bal Clas­sic, to je hud­ba ovliv­ně­ná fol­kem, folk­ló­rem, ale i váž­nou hud­bou plu­jí­cí někde na roz­hra­ní těch­to men­ši­no­vých žánrů.
Snad i Vám „cim­balc­las­sic­ká komo­řin­ka“ uča­ru­je a vtáh­ne Vás do své­ho las­ka­vé­ho světa.
Jako ochut­náv­ku a pozván­ku do hle­diš­tě lze hudeb­ní poe­ti­ku CC zhléd­nout tře­ba v těch­to odkazech: