Letní scéna

Repertoár

Com­me­dia dell’arte

Insce­na­ce Com­me­dia dell´arte vznik­la někdy v prů­bě­hu léta roku 1995, kdy se her­ci ze dvou spřátelených…

Hrají: Marek Daniel, Pavel Liš­ka, Michal Dalec­ký, Tati­a­na Dyko­vá / Gab­rie­la Štefanová, Andrea Mareč­ko­vá, Tomáš Milost­ný
Délka: 90 minut bez přestávky
Divadlo: Spolek Sešlých
Komedie

Cena

Sektor A590,- Sektor B490,- Sektor C390,-

Cena Letní scéna

Sektor A590,- Sektor B490,- Sektor C390,-

Insce­na­ce Com­me­dia dell´arte vznik­la někdy v prů­bě­hu léta roku 1995, kdy se her­ci ze dvou spřá­te­le­ných brněn­ských diva­del (HaDi­va­dla a Diva­dla Husa na pro­váz­ku) spo­ji­li se svým spo­lu­žá­kem z JAMU – reži­sé­rem Zdeň­kem Duš­kem, aby při­pra­vi­li vlast­ní „zábav­né“ před­sta­ve­ní. S před­sta­ve­ním her­ci v let­ních měsí­cích objíž­dě­li čes­ké hra­dy a zám­ky a při­vy­dě­lá­va­li si tak na živo­by­tí. Postu­pem času se ale tato kome­die sta­la tak slav­nou, že ji Spo­lek sešlých začal hrát i v prů­bě­hu roku v růz­ných diva­dlech Čes­ké repub­li­ky. Pří­běh je poplat­ný žán­ru Com­me­dia dell´arte, cham­ti­vý Pan­ta­lo­ne Marek Daniel tou­ží po krás­né Isa­belle Tati­a­na Dyko­vá / Gab­rie­la Šte­fa­no­vá, ta milu­je roman­tic­ké­ho Lean­d­ra Michal Bum­bá­lek / Michal Dalec­ký, kte­rý o ni sou­pe­ří ješ­tě s chvásta­vým Capi­tá­nem Pavel Liš­ka. Celým dějem pro­vá­zí Har­leký­no Tomáš Milost­ný / Roman Slo­vák, kte­ré­mu sekun­du­je Pan­ta­ló­no­va slu­žeb­ná Kolom­bí­na Andrea Marečková.