Repertoár

Čte­ní ke kafi: Zápis­ky z cest

Kaž­dá země má svůj ryt­mus, jako by tan­či­la svůj oso­bi­tý tanec. Zpra­vi­dla nás to láká…

Autor: Danie­la Zbytovská
Režie: MALÉ­hRY
Hrají: Bar­bo­ra Seidlová, Niko­la Zbytovská
Divadlo: Divadlo MALÉhRY

Cena

Sektor A320,-

Kaž­dá země má svůj ryt­mus, jako by tan­či­la svůj oso­bi­tý tanec. Zpra­vi­dla nás to láká tam, kde onen taneč­ní ryt­mus odpo­ví­dá naše­mu vnitř­ní­mu tem­pu. „Tak tohle je země mého srd­ce,“ pomys­lí­me si, když se ocit­ne­me na mís­tě, s nímž zrov­na ladíme.

Neboj­te se, tohle není ces­to­pis ani prů­vod­ce po paměti­hod­nos­tech, jen pár his­to­rek a postře­hů ke kafi z míst, kte­rá nám zůsta­la v srdci.

Pří­ho­dy a postře­hy z cest dopl­ní tref­né ani­ma­ce Dity Stuchlíkové.