Repertoár

Čty­ři dohody

Nehřeš­me slo­vem, neber­me si nic osob­ně, nevy­tvá­řej­me si žád­né domněn­ky a dělej­me vše tak, jak…

Autor: Don Miguel Ruiz
Hrají: Jaro­slav Dušek, Zde­něk Konopásek, Pjér La Šéz
Překlad: Viktor Faktor
Délka: 120 minut bez přestávky
Premiéra: 17. 10. 2004

Cena

Sektor A690,- Sektor B590,- Sektor C330,-

Cena Letní scéna

Sektor A720,- Sektor B620,- Sektor C520,-

Nehřeš­me slo­vem, neber­me si nic osob­ně, nevy­tvá­řej­me si žád­né domněn­ky a dělej­me vše tak, jak nej­lé­pe dove­de­me. Takhle jed­no­du­ché je zně­ní dohod s pod­tex­tem: pozná­ní lás­ky, vzta­hů a přá­tel­ství, jak je vidí tol­téc­ký šaman Don Miguel Ruiz. Jaro­sla­vu Duš­ko­vi a jeho kole­gům se poda­ři­lo vypl­nit dvou­ho­di­no­vé před­sta­ve­ní tol­téc­kým uče­ním, humo­rem a pře­de­vším pozná­ním. Úsměv na tvá­ři jde ruku v ruce s úža­sem v obli­če­ji během celé­ho vystou­pe­ní. Při­prav­te se na kvan­ta nových infor­ma­cí, nových pohle­dů na svět a vůbec na život.

Na před­sta­ve­ní nelze uplat­ňo­vat slevy.