Repertoár

DADA Revue

Insce­na­ce na pome­zí diva­dla a stand-up comedy.

Autor: Pavol Seriš
Režie: Dali­bor Buš
Hrají: Pavol Seriš
Supervize: Bolek Polív­ka
Dramaturgie: Matěj Ran­dár
Foto: David Konečný
Premiéra: 21. 01. 2023
Divadlo: Divadlo Bolka Polívky
Komedie

Cena

Sektor A450,- Sektor B350,- Sektor C150,-

Nejbližší představení:

21. 1.SO – 19:00
22. 1.NE – 19:00
25. 2.SO – 19:00

DADA Revue je bláz­ni­vou kome­di­ál­ní kolá­ží auto­ra a per­for­me­ra Pala Seri­še. Dyna­mic­ký a bez­pro­střed­ní one-man show spe­ci­a­lis­ta kom­bi­nu­je diva­dlo, stand-up, pan­to­mi­mu a tanec. Nej­čas­tě­ji se inspi­ru­je v situ­a­cích kaž­do­den­ní­ho živo­ta, kte­ré ser­ví­ru­je s leh­kos­tí a ve zbě­si­lém tem­pu. Vše doká­že až s dadais­tic­kou hra­vos­tí pře­tvo­řit v kre­a­tiv­ní koktejl ske­čů a impro­vi­za­ce, kte­rý zpra­vi­dla kon­čí očist­ným smí­chem. DADA Revue je osla­vou rados­ti ze živo­ta, ze hry a ze setká­ní per­for­me­ra s divákem.