Repertoár

Dámy vpřed

Kena Ludwi­ga, nej­slav­něj­ší­ho žijí­cí­ho ame­ric­ké­ho kome­di­o­gra­fa k napsá­ní této kome­die vzdá­le­ně inspi­ro­val film Někdo to…

Autor: Ken Ludwig
Režie: Jana Kali­šo­vá
Hrají: Patrik Děr­gel, David Grán­ský, Henri­e­ta Hor­náč­ko­vá, Sabi­na Roj­ko­vá / Natá­lie Dvo­řá­ko­vá, Mar­tin Pechlát, Jana Jis­kro­vá / Johan­na Tesa­řo­vá, Milan Šteindler / Zde­něk Velen, Mirek Sabadin
Foto: Lucie Vítková
Divadlo: Divadlo Palace
Komedie

Cena

Sektor A690,- Sektor B590,- Sektor C400,-

Kena Ludwi­ga, nej­slav­něj­ší­ho žijí­cí­ho ame­ric­ké­ho kome­di­o­gra­fa k napsá­ní této kome­die vzdá­le­ně inspi­ro­val film Někdo to rád horké.
Leo a Jack, dva mla­dí kočov­ní her­ci, se v mate­ri­ál­ní nou­zi roz­hod­nou uchá­zet o dědic­tví po zemře­lé sta­ré dámě jako její dlou­ho nezvěst­ní synovci.
Uká­že se však, že sta­rá dáma je naži­vu a nehle­dá synov­ce, ale nete­ře. Jak si s tou­to nebla­hou situ­a­cí Jack a Leo poradí?