Letní scéna

Repertoár

DNA

„To jsou samé dro­gy, čuchá­ní, injek­ce, člo­věk je rád, když se mu poda­ří vycho­vat nor­mál­ní­ho alkoholika!“

Autor: Bolek Polív­ka
Režie: Bolek Polív­ka
Hrají: Anna Polív­ko­vá, Bolek Polív­ka, Jaro­mír Barin Tichý / Milo­slav Maršálek, David Rot­ter, divá­ci
Dramaturgie: Petr Oslz­lý
Scénografie: Jaro­slav Milfajt
Kostýmy: Syl­va Zimu­la Hanáková
Světla: David Kach­líř
Hudba: David Rot­ter
Produkce: Mar­ké­ta Tulisová
Choreografie: Michal Kur­tiš
Foto: Monika Chupeková
Délka: 140 minut + přestávka
Premiéra: 18. 06. 2014
Divadlo: Divadlo Bolka Polívky
Komedie Nevhodné do 15 let

Cena

Sektor A590,- Sektor B490,- Sektor C400,-

Cena Letní scéna

Sektor A620,- Sektor B520,- Sektor C420,-

DNA, jako slo­vo, jsou jen tři pís­me­na. DNA, jako titul, před­sta­vu­je tři prv­ky s důle­ži­tým význa­mem pro autor­skou hru Bol­ka Polív­ky. DNA je šrou­bo­vi­ce gene­tic­kých infor­ma­cí, nosi­tel dědič­nos­ti mezi otcem a dce­rou. Dna, to je také cho­ro­ba, kte­rá se táh­ne celým živo­tem a občas ho v nej­ne­vhod­něj­ší oka­mžik ovliv­ní. A jsou tu i jiná dna. Chvil­ky, na kte­ré se sna­ží­me zapo­me­nout, ale neda­ří se nám a při­po­mí­ná­me si je. Dna osob­ní, vzta­ho­vá i existenční.

Diva­del­ní zpra­co­vá­ní gene­rač­ní­ho stře­tu otce a dce­ry, kde ON (Bolek Polív­ka) a ONA (Anna Polív­ko­vá) pro­ží­va­jí humor­né i váž­něj­ší situ­a­ce své­ho všed­ní­ho živo­ta. Jako hereč­tí kole­go­vé spo­leč­ně trá­ví čas v šat­ně a sem tam si odběh­nou na scé­nu. Nebo už na scé­ně jsou? ON je chát­ra­jí­cí, živo­tem pro­zkou­še­ný muž, kte­rý rád pou­ču­je a vrtá do živo­ta své­mu potom­ko­vi. ONA má pocit, že její zplo­di­tel je para­no­id­ní šťou­ral. Oba ovšem spo­ju­je upřím­né „mít rád, i přestože…“.

Kome­die s auto­bi­o­gra­fic­ký­mi prv­ky je plná gagů, klaun­ských a diva­del­ních výstu­pů a efek­tů, typic­ké impro­vi­za­ce i cha­rak­te­ris­tic­ké­ho humo­ru Bol­ka Polív­ky, kte­rý půvab­ně osvě­žu­je jeho dce­ra, Anna Polívková.

Recenze:

Bolek Polív­ka hra­je na city. A nelze mu nepodlehnout
01. 03. 2018, kultura.zpravy.idnes.cz, Jana Soukupová