Letní scéna

Repertoár

Dob­ře roze­hra­ná partie

Bar­bo­ra Hrzá­no­vá a Radek Holub si jako svou novou spo­leč­nou insce­na­ci vybra­li na čes­kých jevištích…

Autor: Ste­fan Vögel
Režie: Lída Enge­lo­vá
Hrají: Bar­bo­ra Hrzá­no­vá, Radek Holub, Lukáš Jurek, Roman Tomeš / Anto­nín Holub, Bar­bo­ra Mošnová
Délka: 110 minut + přestávka
Divadlo: Kalich
Komedie

Cena

Sektor A690,- Sektor B590,- Sektor C400,-

Bar­bo­ra Hrzá­no­vá a Radek Holub si jako svou novou spo­leč­nou insce­na­ci vybrali
na čes­kých jeviš­tích již pro­vě­ře­nou, výbor­ně napsa­nou kome­dii Dob­ře rozehraná
par­tie, na níž se opět sejdou s vyhlá­še­nou reži­sér­kou Lídou Enge­lo­vou, se kterou
mají za sebou už něko­lik úspěš­ných spoluprací.

Dob­ře roze­hra­ná par­tie v sobě skrý­vá vel­ké téma, a to sílu přá­tel­ství, zájmu o
sebe navzá­jem, ocho­ty si pomo­ci a být si na blíz­ku, i když to koli­krát není zrovna
jed­no­du­ché, ale o to cen­něj­ší je nahlí­žet na to s humo­rem. Hru napsal
kome­di­o­graf Ste­fan Vögel, sám kaba­re­ti­ér, kte­rý umí dob­ře poin­to­vat jak slovně,
tak situ­ač­ní­mi gagy. Je jíma­vá, směš­ná, mís­ty hlu­bo­ká, tedy přes­ně tako­vá, jaká
by měla být hra, v níž se her­ci mohou pus­tit za hra­ni­ce svých život­ních a
herec­kých zkušeností.
Hlav­ním hrdi­nou této bri­lant­ní kon­ver­zač­ní kome­die je zatrpk­lý stár­nou­cí vdovec
Fred Kowin­ski, kte­rý dáv­no pro­pa­dl poci­tu, že nic v sou­čas­ném svě­tě pro něj
nemá smy­sl a nesto­jí za to se vídat s dru­hý­mi lid­mi, tedy kro­mě starého
kama­rá­da, s nímž se pra­vi­del­ně potká­vá na par­tii šachů. Nezmů­že s ním nic ani
jeho syn, ani naja­té hos­po­dy­ně, s nimiž se Kowin­ski vždy vel­mi rych­le rozloučí.
Až do jeho neměn­né­ho morou­so­vi­té­ho živo­ta vstou­pí tem­pe­ra­ment­ní hospodyně
Roza­lie a roze­hra­je s ním svo­ji par­tii, a to niko­liv na šachov­ni­ci, v níž se navíc
hra­je pod­le jejích pravidel!
Po boku Bar­bo­ry Hrzá­no­vé a Rad­ka Holu­ba uvi­dí­me Luká­še Jur­ka, Barboru
Moš­no­vou a popr­vé na čes­kém pro­fe­si­o­nál­ním jeviš­ti po ukon­če­ní stu­dia herectví
ve Fran­cii se před­sta­ví Anto­nín Holub v alter­na­ci s Roma­nem Tome­šem, kte­rý se
ved­le svých úspě­chů v muzi­ká­lo­vém obo­ru popr­vé obje­ví v čis­tě čino­her­ní roli.