Repertoár

Dob­ro­druž­ství has­tr­ma­na Tatrmana

Původ­ní pohád­ko­vý muzi­kál o has­tr­ma­no­vi Tatrmanovi.

Autor: Dana Pra­žá­ko­vá
Hrají: Daniel Koťan / Jiří Hána, Rado­van Sní­til, Libor Jeník, Vero­ni­ka Bal­dri­a­no­vá, Julie Jurištová
Délka: 60 minut bez přestávky
Divadlo: Divadelní společnost Julie Jurištové
Pro Děti

Cena

Sektor A190,- Sektor B190,- Sektor C190,-

Původ­ní pohád­ko­vý muzi­kál o has­tr­ma­no­vi Tatr­ma­no­vi, kte­rý byd­lí v ryb­níč­ku na kra­ji lesa. Tam ho mají všich­ni rádi, nej­ví­ce však víla Mal­ví­na. Jemu to ale nesta­čí. Chtěl by se stát vod­nic­kým krá­lem a byd­let v ryb­ní­ku Svět. Vydá se tedy na ces­tu, kte­rá se změ­ní v jed­no vel­ké dob­ro­druž­ství. V jaké? To uvi­dí­te v této krás­né a výprav­né čino­her­ní pohád­ce plné písniček!

Kaž­dý divák musí mít zakou­pe­nou vstupenku!

Toto před­sta­ve­ní hra­je­me ve spo­lu­prá­ci s Agen­tu­rou JL.