Letní scéna

Repertoár

Dro­beč­ky z perníku

Dojem­ná kome­die inspi­ro­va­ná sku­teč­ným příběhem.

Autor: Neil Simon
Režie: Milan Schej­bal
Hrají: Simo­na Stašová, Andrea Daň­ko­vá, Čestmír Gebous­ký, Hele­na Karochová, Ernesto Čekan / Filip Cíl, Voj­těch Záveský
Překlad: Ivo T. Havlů
Foto: Ivo Mičkal
Délka: 120 minut + přestávka
Divadlo: Agentura Harlekýn
Komedie

Cena

Sektor A690,- Sektor B590,- Sektor C490,-

Cena Letní scéna

Sektor A690,- Sektor B590,- Sektor C490,-

Nejbližší představení:

4. 8.NE – 20:30

Něko­lik běž­ných život­ních situ­a­cí, kte­ré musí řešit alko­ho­lič­ka prá­vě pro­puš­tě­ná z léče­ní, její nedo­spě­lá dce­ra a stá­le neú­spěš­ný herec, čeka­jí­cí na pří­le­ži­tost, kte­rá nepři­chá­zí. Tragi­ko­mic­ký pří­běh s nadě­jepl­ným koncem.

Simo­na Sta­šo­vá – cena THÁLIE 2007 za mimo­řád­ný žen­ský jevišt­ní výkon za roli Evy Mearové.