Repertoár

Gede­o­nův uzel

Výsost­ně intim­ní dia­log mat­ky a uči­tel­ky její­ho syna, kte­rý s kaž­dou odpro­ži­tou vte­ři­nou stá­le čitel­ně­ji míří ke katarz­ní­mu prozření.

Autor: John­na Adams
Režie: Petr Str­nad
Hrají: Vil­ma Cibulková, Alž­bě­ta Stanková
Hudba: Pet­ra Horváthová
Překlad: Jarmila Hanzlíčková
Délka: 95 minut bez přestávky
Premiéra: 20. 10. 2017
Divadlo: SpoluHra
Drama

Cena

Sektor A550,- Sektor B450,- Sektor C300,-

Tohle je malá kra­bič­ka, plná ješ­tě men­ších kra­bi­ček. Do jed­né z nich jste se sna­ži­la nacpat mého syna. A když se tam nemohl vejít, tak… To všech­no kvů­li tomu, že se nemohl vejít do kra­bič­ky vytvo­ře­né ve vaší dimenzi!?”

Učeb­na 5. tří­dy, před­měs­tí Chi­ca­ga, duben…
Uči­tel­ka Heather při­jí­má neče­ka­nou návště­vu, mat­ku jed­no­ho ze svých žáků, Corryn.
Očist­ný roz­ho­vor dvou žen, nejen o pro­blé­mech sou­do­bé výcho­vy. Emo­tiv­ní hra o lás­ce, mateř­ství a geni­a­li­tě, kte­rá mnoh­dy bývá přítěží…