Repertoár

Had­ry, kos­ti, kůže

Dva­cet let sou­ži­tí „čer­né­ho andě­la poezie“ Vla­di­mí­ra Hola­na a „národ­ní­ho klau­na “ Jana Weri­cha ve vile na Kampě.

Autor: Pavel Jur­da, Vla­di­mír Holan, Jan Werich
Režie: Mar­tin Františák
Hrají: Miroslav Hanuš, Luboš Vese­lý, Matěj Anděl, Andrea Bur­šo­vá, Boh­da­na Pavlí­ko­vá, Deni­sa Bare­šo­vá, Jan Grun­d­man, Jan Mansfeld
Foto: Jakub Jíra
Délka: 100 minut + přestávka
Divadlo: Švandovo divadlo

Cena

Sektor A720,- Sektor B620,- Sektor C400,-

Vila na Kam­pě – U Sovo­vých mlýnů 501/7, zdán­li­vý ost­rov svo­bo­dy v pory­vech dějin. Dří­ve Dob­rov­ské­ho, dnes Weri­cho­va vila. Od roku 1945 až do své smr­ti roce 1980 zde žil „národ­ní klaun a národ­ní rabín“ Jan Werich. V roce 1948, půl roku po odcho­du Jiří­ho Vos­kov­ce, se sem do pří­ze­mí nastě­ho­val „čer­ný anděl poezie“ Vla­di­mír Holan. Dva­cet let spo­leč­né­ho sou­ži­tí Hamle­ta a Fal­sta­f­fa. Pří­liš slov k živým i mlče­ní s pří­zra­ky. Buja­ré večír­ky i nej­ni­ter­něj­ší mod­lit­by. Tři kol­mé met­ry, to byla teh­dy vzdá­le­nost z jed­no­ho pólu čes­ké kul­tu­ry na druhý.

Nová hra Pav­la Jur­dy nahlí­ží na legen­dy čes­ké kul­tu­ry v jejich stře­tech i samotách.

INSCENACE SE STALA VÍTĚZEM CENY MARKA RAVENHILLA 2019.

Miroslav Hanuš (za roli Weri­cha v insce­na­ci Had­ry, kos­ti, kůže) a Luboš Vese­lý (za roli Hola­na v insce­na­ci Had­ry, kos­ti, kůže) se obje­vi­li v šir­ší nomi­na­ci na cenu Thá­lie 2020.