Repertoár

Hana a Petr Ulrychovi

S ROCKOVOU SKUPNOU JAVORY BEAT 

Délka: 100 minut + přestávka
Koncert

Cena Letní scéna

Sektor A690,- Sektor B590,- Sektor C490,-

Hana a Petr Ulrych­o­vi jako pro­ta­go­nis­té kape­ly Javo­ry půso­bí na naší hudeb­ní scé­ně už desít­ky let. To, co zpí­va­jí a hra­jí, postup­ně vykrys­ta­li­zo­va­lo ve své­byt­ný hudeb­ní žánr, kte­rý nazý­va­jí odbor­ní­ci „morav­skou world music“. Ulrych­o­vi byli prv­ní­mi prů­kop­ní­ky tvůr­čí­ho nava­zo­vá­ní na morav­ský folklor. Jejich pís­ně v sobě nesou prv­ky lido­vé pís­ně i big­bí­tu, se kte­rým začí­na­li. Jsou v nich i názvu­ky Pet­ro­vy fil­mo­vé a diva­del­ní hudeb­ní tvor­by. Spo­lu s mimo­řád­nou pěvec­kou kva­li­tou Hany nabí­ze­jí poslu­cha­čům vrchol­nou fázi své ori­gi­nál­ní hudeb­ní cesty.

Kon­cert ve spo­lu­prá­ci s fes­ti­va­lem Mara­ton hud­by Brno.