Repertoár

Hereč­ky

Na sou­kro­mý kurz herec­tví se při­hlá­sí nejen mla­dí lidé, kte­ří se chtě­jí při­pra­vit na přijímačky…

Autor: Vili­am Klimáček
Režie: Vili­am Klimáček
Hrají: Zuza­na Kro­ne­ro­vá, Zuza­na Šebo­vá / Gab­rie­la Dzurí­ko­vá, Dari­na Abra­há­mo­vá, Vik­tor Horján
Foto: Ctibor Bachratý
Délka: 90 minut bez přestávky
Premiéra: 22. 10. 2016
Divadlo: Divadlo GUnaGU
Komedie

Cena Letní scéna

Sektor A590,- Sektor B490,- Sektor C390,-

Na sou­kro­mý kurz herec­tví se při­hlá­sí nejen mla­dí lidé, kte­ří se chtě­jí při­pra­vit na při­jí­mač­ky na VŠMU, ale i tři frustro­va­né ženy. Býva­lá stát­ní úřed­ni­ce, pojiš­ťo­vač­ka a pře­kla­da­tel­ka se nechtě­jí stát hereč­ka­mi, ale chtě­jí si jen vyře­šit pro­blémy s muži, sou­se­dy, part­ne­ry… Jejich uči­tel s nimi nej­pr­ve cvi­čí chůzi, pohyb, řeč, nechá je vyprá­vět a na závěr jako „absol­vent­ské před­sta­ve­ní“ zahrát bal­kó­no­vou scé­nu z Romea a Julie, kte­rá se zvrá­tí v nechtě­nou grotesku…
Osob­ní živo­ty, part­ner­ské nesho­dy, zkla­ma­né lás­ky, ale i roz­ča­ro­vá­ní ze sou­čas­né slo­ven­ské poli­ti­ky se mísí s kome­di­ál­ní­mi výstu­py a kaba­ret­ní­mi pís­ně­mi do tragi­ko­mic­ké­ho koktej­lu humo­ru, trap­nos­ti, ale i osvo­bo­zu­jí­cí­ho smíchu.