Repertoár

Hra­bal 2024

Večer na osla­vu 110. výro­čí naro­ze­ní Bohu­mi­la Hrabala

Autor: Bohu­mil Hrabal
Režie: Ivo Kro­bot

Diva­dlo Bol­ka Polív­ky pořá­dá při pří­le­ži­tos­ti sto desá­té­ho výro­čí naro­ze­ní Bohu­mi­la Hra­ba­la celou řadu diva­del­ních akcí. Jejich středo­bo­dem bude v nedě­li, 24. břez­na, v žide­nic­kém Děl­nic­kém domě večer, sesta­ve­ný pře­de­vším z úryv­ků Hra­ba­lo­va díla. V kom­po­zi­ci a režii Iva Kro­bo­ta v něm vystou­pí význam­ní brněn­ští a pražští her­ci, kte­ří se v růz­ných dobách podí­le­li na diva­del­ních insce­na­cích Hra­ba­lo­vých próz, spo­leč­ně se stu­den­ty JAMU. Večer dopro­vo­dí také video­pro­jek­ce a hud­ba a pís­ně vychá­ze­jí­cí z hra­ba­lov­ské poe­ti­ky. Večer uve­de a bude v něm vystu­po­vat Bolek Polívka.

Před sto dese­ti lety, 28. břez­na 1914, se naro­dil v Bal­bí­no­vě 47 Bohu­mil Fran­ti­šek Kili­an, kte­ré­ho dnes čte­ná­ři celé­ho svě­ta zna­jí jako Bohu­mi­la Hra­ba­la (pří­jme­ní, kte­rým se a kte­ré pro­sla­vil, zís­kal poz­dě­ji po svém ado­p­tiv­ním otci). Ač bytost­ný pro­za­ik, byl a dodnes je Bohu­mil Hra­bal také zřej­mě nej­hra­něj­ším čes­kým diva­del­ním auto­rem. Diva­dlo Bol­ka Polív­ky, kte­ré vyu­ží­vá dočas­né úto­čiš­tě v Děl­nic­kém domě v Hra­ba­lo­vých rod­ných Žide­ni­cích, se i pro­to ve spo­lu­prá­ci s tou­to měst­skou čás­tí a s JAMU roz­hod­lo výro­čí své­byt­né­ho lite­rá­ta roz­ma­ni­tě osla­vit. Jejich středo­bo­dem se sta­ne v nedě­li 24. břez­na v Děl­nic­kém domě v režii Ivo Kro­bo­ta kom­po­no­va­ný večer Hra­bal 2024 z úryv­ků Hra­ba­lo­va díla, kte­rý uve­de a bude v něm vystu­po­vat Bolek Polív­ka spo­lu s dal­ší­mi brněn­ský­mi i praž­ský­mi kolegy. 

Vstup­né – volné