Repertoár

Jááá­no­šííík po tris­to rokoch so SĽUK-om

Legen­dár­na hra na slo­ven­skú legen­dár­nu tému Jááá­no­šííík po tris­to rokoch Sta­ni­sla­va Štep­ku a Rado­šin­ské­ho naivného…

Autor: Sta­ni­slav Štepka
Režie: Juraj Nvo­ta
Délka: 135 minut + přestávka
Divadlo: Radošinské naivné divadlo a SĽUK

Cena

Sektor A650,- Sektor B530,- Sektor C310,-

Legen­dár­na hra na slo­ven­skú legen­dár­nu tému Jááá­no­šííík po tris­to rokoch Sta­ni­sla­va Štep­ku a Rado­šin­ské­ho naiv­né­ho diva­dla, kto­rá je v reper­toári od pre­mi­é­ry v roku 1970. Okrem zná­mych a zľu­do­ve­ných lite­rár­nych tex­tov, aktu­ál­nych glos a zná­mych inter­pre­tov RND naj­no­všie pri­chá­d­za­jú v ozvlášt­ňuj­úcej podo­be a v novej dra­ma­tur­gii do kul­to­vej insce­ná­cie, kto­rá sa už med­zi­ča­som sta­la matu­rit­nou otáz­kou, skve­lí taneč­ní­ci, hudob­ní­ci a spe­vá­ci SĽUK‑u, a spo­lu s rado­šin­ca­mi a reži­sé­rom Jura­jom Nvo­tom vytvo­ri­li výni­moč­ný humor­no-diva­del­ný a aj taneč­no-spe­vác­ky tvo­ri­vý kaba­ret­ný a hudob­no-taneč­ný večer na spo­loč­nú a zná­mu jáno­ší­kov­skú tému. Poe­ti­ka RND dostá­va od SĽUK‑u nový tvo­ri­vý impulz a spo­lu s her­ca­mi, spe­vákmi, hudob­níkmi a taneč­níkmi obdi­voch ume­lec­kých telies chcú pro­stred­níc­tvom kla­sic­ké­ho titu­lu RND pon­úk­nuť divá­kom nový, pôso­bi­vý a ori­gi­nál­ny diva­del­ný večer plný humo­ru, spe­vu a tanca.

Na před­sta­ve­ní nelze uplat­nit slevy.