Repertoár

Jak se čer­ti ženili

Muzi­ká­lo­vá pohádka.

Autor: Dana Bar­tůň­ko­vá
Režie: Dana Bar­tůň­ko­vá
Hrají: Petr Steh­lík / Daniel Koťan, Niko­la Ďuri­co­vá / Mar­ti­na Čer­ná, Kryš­tof Mali­ňák, Dana Bar­tůň­ko­vá / Bar­bo­ra Graf­ne­tro­vá, Moni­ka Hla­do­vá / Jiří Krejčí
Délka: 60 minut bez přestávky
Divadlo: Metropolitní divadlo Dany Bartůňkové
Pro Děti

Cena

Sektor A180,-

Za deva­te­ro hora­mi… deva­te­ro řeka­mi, v jed­nom malém krá­lov­ství žije ten nej­lí­něj­ší princ jaké­ho si doká­že­te jen před­sta­vit, princ Ven­de­lín. A pro­to­že je tak líný, vlád­ne za něj jeho teta Kor­du­la Hamiž­ná, kte­rá celé krá­lov­ství poma­lu roz­krá­da­la až se z něj sta­lo to nej­chud­ší krá­lov­ství na celém svě­tě. Pomo­ci mu může už jen prin­cez­na Adél­ka, kte­rá se roz­hod­la vdát se za prin­ce svých snů, a pro­to se ho vydá­vá hle­dat do svě­ta. Prin­co­va teta Kor­du­la ve své lako­tě a hamiž­nos­ti tou­ží se stát krá­lov­nou ať to sto­jí co to sto­jí a chce vlád­nout svě­tu, pro­to uza­vře smlou­vu s peklem. Ovšem nepo­čí­tá s tím, že čis­tá lid­ská duše je vel­ká vzác­nost a lás­ka že je sil­něj­ší než všech­no zlo na světě…