Repertoár

Jan Budař — Sezna­m­me se

Kon­cert­ní zábav­ná show spo­je­ná s autor­ský­mi pís­ně­mi a herec­ký­mi výstu­py Jana Budaře. 

Hrají: Jan Budař
Délka: 120 minut + přestávka
Koncert

Cena Letní scéna

Sektor A550,- Sektor B490,- Sektor C270,-

Může­te se těšit na zná­mé i uta­je­né pro­jek­ce, může­te Janu Buda­řo­vi polo­žit jakou­ko­liv otáz­ku, může­te si zatan­čit pří­mo na podiu.

Během veče­ra se Jan Budař vtě­lí do čtyř rolí cha­risma­tic­kých mužů, kte­ří se budou sezna­mo­vat s náhod­ný­mi divač­ka­mi z pub­li­ka. Uvi­dí­te nena­pra­vi­tel­né­ho roman­ti­ka Vik­to­ra Kali­nu, tvr­dé­ho rocke­ra Broňu Čupříč­ka, nekom­pro­mis­ní­ho pod­ni­ka­te­le Tomá­še Jero­ný­ma Krou­pu a i cítí­cí­ho eso­te­ri­ka Ondrě­je „Zen“ Nad­po­zem­ské­ho. Tito muži budou při sezna­mo­vá­ní mlu­vit prav­du. Sezná­mit se může­te i vy!