Letní scéna

Repertoár

Jiří Krhut & Ště­pán Kozub

Jedi­neč­ný koncert!

Hrají: Jiří Krhut, Ště­pán Kozub, Bar­ba­ra Kanyzová
Délka: 90 minut bez přestávky
Koncert Nevhodné do 15 let

Cena

Sektor A550,- Sektor B550,- Sektor C550,-

Herec Ště­pán Kozub a hudeb­ník a textař Jiří Krhut vyda­li na kon­ci roku 2020 své debu­to­vé album s názvem Prásk­nu bičem a hned v úno­ru 2021 nato­či­li video­klip Prá­ce pro šaš­ka. Tato ost­rav­ská dvoj­ka si rych­le zís­ka­la srd­ce poslu­cha­čů napříč generacemi.
Jejich tvor­ba obsa­hu­je pís­ně, kte­ré se žánro­vě liší a svý­mi voká­ly je na des­ce i kon­cer­tech obo­ha­cu­je pís­nič­kář­ka Bar­ba­ra Kany­zo­vá. Kon­cer­ty Krhu­ta a Kozu­ba nebý­va­jí čas­to jen a pou­ze a o pís­nič­kách, ale pro­to­že spo­leč­ným jme­no­va­te­lem obou inter­pre­tů je neod­mys­li­tel­ně humor, divák se tak na jejich vystou­pe­ních mnoh­dy doce­la vydat­ně poba­ví a zasměje.