Repertoár

Klá­ra a Bára

Radi­kál­ní kome­die o dvou man­žel­ských kri­zích a jed­nom úmy­sl­ně zalo­že­ném požáru.

Autor: Patrik Har­tl
Režie: Patrik Har­tl
Hrají: Iva­na Chýlková, Eva Holu­bo­vá, Roman Šta­br­ňák, Mojmír Maděrič
Scénografie: Jaro­slav Bönisch
Kostýmy: Ľubi­ca Melcerová
Délka: 80 minut + přestávka
Premiéra: 24. 06. 2006
Divadlo: Studio DVA divadlo
Komedie

Cena

Sektor A690,- Sektor B620,- Sektor C310,-

Sko­ro nikdo není se svým živo­tem úpl­ně spo­ko­je­ný. A oprav­du jen málo­kdo má tako­vou kli­ku, že najde ide­ál­ní­ho part­ne­ra, se kte­rým doká­že být sku­teč­ně šťast­ný. Vět­ši­na lidí se pros­tě musí v man­žel­ství hod­ně sna­žit a dělat při hle­dá­ní doko­na­lé­ho part­ner­ské­ho sou­ži­tí dost vel­ké kom­pro­mi­sy. Pří­běh Klá­ry a Báry vyprá­ví o tom, co se může stát, když jed­né z kama­rá­dek po řadě tako­vých kom­pro­mi­sů už rup­nou ner­vy a poku­sí se radi­kál­ně svůj man­žel­ský život změnit.