Letní scéna

Repertoár

Kočka v oregánu

„Žít v Lon­dýně je, jako by tě pře­fik kapitalismus.“

Autor: Tor­ben Betts
Režie: Lída Enge­lo­vá
Hrají: Bar­bo­ra Hrzánová, Radek Holub, Klá­ra Cibulková, Zdě­nek Velen
Dramaturgie: Joha­na Kudláčková
Scénografie: Ivo Žídek
Kostýmy: Iva­na Brádková
Hudba: Zde­něk Zdeněk
Překlad: Michal Zahálka
Délka: 110 minut + přestávka
Premiéra: 21. 03. 2018
Divadlo: Divadlo Kalich
Komedie

Cena

Sektor A690,- Sektor B590,- Sektor C490,-

Jed­na z nej­ú­spěš­něj­ších sou­čas­ných lon­dýn­ských kome­dií nabí­zí spous­tu humo­ru i váž­né­ho citu a vel­ké pří­le­ži­tos­ti pro výji­meč­ně obsa­ze­ný čtyř­lís­tek her­ců. Střet jem­ných vel­ko­měst­ských inte­lek­tu­á­lů s ven­kov­skou zemi­tos­tí, dáv­né ambi­ce, sny, tou­hy a v nepo­sled­ní řadě vzá­jem­né před­sud­ky. Na tak pes­t­ré pale­tě témat sta­ví tato kon­ver­zač­ně – situ­ač­ní kome­die, kte­rá pojme­no­vá­vá zda­le­ka nejen humor­né aspek­ty naší sou­čas­nos­ti a sta­ví na pre­ciz­ních dialozích.

Recenze:

Hoř­ko­slad­kou Koč­ku v ore­gá­nu najdou Hrzá­no­vá s Cibulkovou
25. 03. 2018, kultura.zpravy.idnes.cz, Tomáš Šťástka