Repertoár

Kore­spon­den­ce V+W

„Život herec­ký je straš­ný – někdy vůbec ne.“

Autor: Jiří Vos­ko­vec, Jan Werich
Režie: Jan Miku­lá­šek
Hrají: Vác­lav Vašák, Jiří Vyo­rá­lek, Jana Plod­ko­vá
Dramaturgie: Dora Vice­ní­ko­vá
Scénografie: Sva­to­pluk Sládeček
Kostýmy: Marek Cpin
Hudba: Jan Miku­lá­šek
Foto: KIVA
Délka: 130 minut + přestávka
Premiéra: 16. 09. 2013
Divadlo: Divadlo Na zábradlí
Drama

Cena

Sektor A550,- Sektor B450,- Sektor C300,-

Kore­spon­den­ce Vos­kov­ce a Weri­cha je sil­nou výpo­vě­dí o živo­tě dvou mimo­řád­ných lidí v neleh­ké době. Vzá­jem­né lis­ty legen­dár­ních tvůr­ců Osvo­bo­ze­né­ho diva­dla, jejichž ces­ty se po úno­ru 1948 roze­šly, jsou str­hu­jí­cím svě­dec­tvím nejen jejich ori­gi­na­li­ty a umě­lec­ké zra­los­ti, ale sou­čas­ně odha­lu­jí i osu­dy těch­to význam­ných osob­nos­tí v bipo­lár­ním svě­tě, plném želez­ných opon a stu­de­ných válek. Tyto dopi­sy, kte­ré např. u J. Vos­kov­ce před­sta­vu­jí vrchol jeho pová­leč­né lite­rár­ní tvor­by, jsou neo­ce­ni­tel­ným dokla­dem duchov­ní­ho svě­ta V+W. „For­ma zkrat­ky, krát­ká spo­je­ní, diva­del­ní naráž­ky, pri­vát­ní kódy, k tomu bri­lant­ní sty­li­za­ce a neu­vě­ři­tel­ná oslo­ve­ní i pod­pi­sy“ – tak veli­ce výstiž­ně cha­rak­te­ri­zu­je tuto kore­spon­den­ci kritika.

OCENĚNÍ INSCENACE KORESPONDENCE V+W

 • CENY ČESKÉHO DIVADLA 2011
  • 1. mís­to za nej­po­zo­ru­hod­něj­ší umě­lec­ký počin přehlídky
  • 1. mís­to za divác­ky nej­ú­spěš­něj­ší inscenaci
  • 2. mís­to za nej­lep­ší muž­skou roli: Vác­lav Vašák (Jiří Vos­ko­vec) a Jiří Vyo­rá­lek (Jan Werich)
 • CENA DIVADELNÍCH NOVIN
  • Cena za sezo­nu 2010/2011 za tvůr­čí počin v obo­ru Čino­hra Janu Miku­láš­ko­vi za režii inscenace
 • CENY ALFRÉDA RADOKA 2010
  • INSCENACE ROKU 2010: 2. místo