Repertoár

Kou­le

Pav­la Tomi­co­vá v legen­dár­ní roli atlet­ky Mileny.

Autor: David Drá­bek
Režie: David Drá­bek
Hrají: Pav­la Tomicová, Zora Val­cha­řo­vá-Pou­lo­vá, Kami­la Sed­lá­ro­vá, Isa­be­la Smeč­ko­vá Ben­co­vá / Natá­lie Holí­ko­vá, Jiří Zaple­tal, Tomáš Lně­nič­ka / Jiří Panzner, Zde­něk Petrák
Délka: 130 minut + přestávka
Divadlo: Klicperovo divadlo Hradec Králové
Komedie

Cena

Sektor A730,- Sektor B630,- Sektor C350,-

Atle­tic­ká krá­lov­na Mile­na už chřes­tí svý­mi zla­tý­mi šper­ky a blí­ží se k Vám. Explo­ziv­ní sto­ry o mis­trov­ství svě­ta, o zve­dá­ní tra­ka­řů i prv­ních lásek, o osu­do­vém lyžař­ském kur­zu a horo­ro­vém sou­stře­dě­ní v Horaž­ďo­vi­cích… ano, i o setká­ní s nedo­stiž­nou legen­dou Radmilou…

A k tomu vše­mu zpí­vá LIVE Karel Hála, dok­tor Cvach míchá ana­bo­lic­ké ste­ro­i­dy, Jiři­na Švor­co­vá reci­tu­je o pio­nýr­ském odznáč­ku v intim­ních par­tích a Ště­pán­ka Hani­čin­co­vá pomá­há čer­tí­ku Ber­tí­ko­vi odve­let do pekel sou­dru­hy Husá­ka a Štrou­ga­la… Když při­dá­te navíc srd­ce­ryv­nou výpo­věď zfe­to­va­né labo­ra­tor­ní myši, dojde vám jed­no: Pokud roz­hla­so­vá ver­ze způ­so­bi­la pobou­ře­ní, tak diva­del­ní ver­ze opu­pín­ku­je celou čes­kou kotlinu!!!

Diva­del­ní zpra­co­vá­ní skan­dál­ní roz­hla­so­vé hry, kte­rá roz­pou­ta­la lavi­nu soud­ních žalob a medi­ál­ních emo­cí, aby se nako­nec sta­la nej­sta­ho­va­něj­ším pamlskem na inter­ne­tu a v anke­tě poslu­cha­čů roz­hla­so­vou hrou roku.