Repertoár

Kouř

Je to fajn faj­no­vý! Insce­na­ce na moti­vy kul­tov­ní­ho filmu.

Autor: Tomáš Vorel, Lumír Tuček
Režie: Kris­tý­na Kosová, Adam Svo­zil
Hrají: Mar­ké­ta Matulová, Voj­těch Říha, Jakub Burý­šek, Ondřej Brett, Voj­těch Johaník, Michal Sed­lá­ček, Mar­ce­la Čapková, Kate­ři­na Krejčí, Mar­ké­ta Haroková, Lukáš Mel­ník
Foto: Lukáš Horký
Délka: 120 minut + přestávka
Premiéra: 23. 11. 2018
Divadlo: Divadlo Petra Bezruče
Nevhodné do 15 let

Cena

Sektor A690,- Sektor B590,- Sektor C330,-

Diva­del­ní adap­ta­ce kul­tov­ní­ho fil­mu Kouř pro Bez­ru­če při­pra­vi­li Kris­tý­na Koso­vá a Adam Svo­zil – dra­ma­tur­gic­ko-režij­ní dvo­ji­ce, kte­rá na sebe krát­ce po absol­vo­vá­ní DAMU strh­la svou pra­cí nema­lou pozor­nost. Jejich cílem neby­lo vytvo­řit kopii legen­dár­ní­ho fil­mu, nao­pak usi­lo­va­li o nový pohled na pří­běh, v němž se pod drs­ným humo­rem skrý­va­jí téma­ta, kte­rá ani po téměř tři­ce­ti letech od fil­mo­vé pre­mi­é­ry neztra­ti­la na aktu­ál­nos­ti. Navíc – jaké jiné měs­to by mělo vdech­nout slav­né­mu Kou­ři nový diva­del­ní život než prá­vě Ost­ra­va, kde se kdy­si natá­čel? Hvězd­ná kola byla roz­to­če­na a je to fajn – fajnový!