Letní scéna

Repertoár

Kou­zel­né Vánoce

Vel­ké inter­ak­tiv­ní vánoč­ní před­sta­ve­ní obsa­hu­je spous­tu pís­ni­ček, koled, tajem­ných pře­kva­pe­ní a vánoč­ních kou­zel, kte­ré zaujme…

Hrají: Mag­da­le­na Rei­fo­vá, Petr Vacek
Délka: 60 minut bez přestávky
Pro Děti

Cena

Sektor A300,- Sektor B300,- Sektor C300,-

Vel­ké inter­ak­tiv­ní vánoč­ní před­sta­ve­ní obsa­hu­je spous­tu pís­ni­ček, koled, tajem­ných pře­kva­pe­ní a vánoč­ních kou­zel, kte­ré zaujme malé i vel­ké diváky.

Během před­sta­ve­ní se bude lyžo­vat, sáň­ko­vat, zpí­vat, sta­vět sně­hu­lá­ka a pokud bude chy­bět sníh, Majda a Petr si jej spo­leč­ně s malý­mi divá­ky vyča­ru­jí. Sli­bu­jí, že kou­lo­vač­ka nebu­de chybět!

Stej­ně, jako nebu­de chy­bět kou­lo­vač­ka, nebu­de chy­bět ani živý Bet­lém a dal­ší před­vá­noč­ní hrát­ky. Děti budou mít mož­nost si také zahrát na Orf­fo­vy nástro­je (dět­ské bicí).

Před­sta­ve­ní je vhod­né pro rodi­če, pra­ro­di­če, tety i strýč­ky či sou­ro­zen­ce s dět­mi ve věku 3–10 let.