Letní scéna

Repertoár

Krá­lov­ny

Lázeň­ský pokoj mož­ná nevy­pa­dá jako vhod­né mís­to pro kome­dii, ale opak je prav­dou. Tři ženy,…

Autor: Micha­e­la Dole­že­lo­vá, Roman Vencl
Režie: Petr Svojt­ka
Hrají: Mar­ti­na Hudeč­ko­vá, Vil­ma Cibul­ko­vá, Karo­lí­na Půčková
Divadlo: Divadlo Palace

Lázeň­ský pokoj mož­ná nevy­pa­dá jako vhod­né mís­to pro kome­dii, ale opak je prav­dou. Tři ženy, kte­ré se na něm sejdou, by se za nor­mál­ních okol­nos­tí nemoh­ly nikdy setkat, nebýt havá­rie vodo­vod­ní­ho potru­bí, ke kte­ré dojde v jed­nom z lázeň­ských kří­del. Kaž­dá z hrdi­nek má odliš­ný pro­blém, přes­to však mají cosi spo­leč­né­ho – všech­ny byly v nedáv­né době vysta­ve­ny zlo­mo­vým život­ním oka­mži­kům a teď sto­jí před neleh­kým úko­lem – nau­čit se žít své nové živo­ty. Joha­na (40) je po auto­ha­vá­rii, podro­bi­la se ope­ra­ci nohy a došlo ke kom­pli­ka­cím. Láz­ně jsou její posled­ní mož­nost záchra­ny, jinak hro­zí, že o nohu při­jde. Zita (60) má zase pro­blémy s ner­vy a v láz­ních je kvů­li dušev­ní očis­tě. Mla­dá sleč­na Eliš­ka (25) při­šla v nedáv­né době o zrak a učí se s tím­to han­di­ca­pem žít. Tyto tři posta­vy jsou gene­rač­ně i soci­ál­ně kaž­dá někde napros­to jin­de, přes­to spo­lu musí strá­vit rela­tiv­ně dlou­hou dobu. A je to prá­vě humor, kte­rý drží člo­vě­ka nad vodou v těch nej­těž­ších chví­lích a pomá­há mu zdo­lá­vat i ty nej­hor­ší pře­káž­ky. Krá­lov­ny jsou kome­dií plnou upřím­né­ho humo­ru, ze kte­ré­ho občas mra­zí v zádech.