Repertoár

Kry­sá­ci a zami­lo­va­ný Eda

Dva kry­sá­ci Hubert a Hodan, labo­ra­tor­ní potkan Eda z Pra­hy a sád­ro­vý trpas­lík Lud­ví­ček. Tak to je neroz­luč­ná parta…

Autor: Cyril Podol­ský a Mar­tin Šinkovský
Režie: Libor Jeník
Hrají: Sou­bor Diva­dla Za2 Přibram
Hudba: Libor Jeník a Filip Nebřenský
Délka: cca 60 minut
Divadlo: Divadlo Za2
Pro Děti

Nejbližší představení:

17. 3.NE – 10:00
HRAJEME V DĚLNICKÉM DOMĚ (BRNO-ŽIDENICE) Pro Děti

Dva kry­sá­ci Hubert a Hodan, labo­ra­tor­ní potkan Eda z Pra­hy a sád­ro­vý trpas­lík Lud­ví­ček. Tak to je neroz­luč­ná par­ta, kte­rá zaží­vá na malém sme­tiš­ti poblíž Vizo­vic jed­no dob­ro­druž­ství za druhým.
Ten­to­krát v dal­ším jejich pří­bě­hu, se budou naši kry­sá­ci potý­kat s vel­kým pro­blé­mem. Eda se totiž nešťast­ně zami­lu­je! A aby se snad neu­zou­fal, navští­ví ztřeš­tě­nou hou­sen­ku psy­cho­lož­ku Anež­ku a všech­no se to začne
bláz­ni­vě zamo­tá­vat. Obje­ví se i obá­va­ný kocour Bruno.
Hubert se v přestro­je­ní bude sna­žit Edu pro­brat a ješ­tě to všech­no zkom­pli­ku­je sysel Oskar. Jest­li chce­te vědět,
jak to s Edou dopad­ne, jest­li se chce­te dob­ře poba­vit, zasmát se a jest­li si chce­te poslech­nout krás­né písničky,
tak nevá­hej­te a pojď­te držet pal­ce našim uša­tým hrdinům.

Vhod­né pro děti od 3 let
Toto před­sta­ve­ní hra­je­me ve spo­lu­prá­ci s Agen­tu­rou JL