Repertoár

Kutloch aneb I muži mají své dny

Vel­mi komic­ká čer­ná kome­die plná iro­nie o těž­kém údě­lu muže v sou­čas­ném světě.

Autor: Kris­tof Magnusson
Režie: Jan Jir­ků
Hrají: Bohu­mil Kle­pl / Mojmír Maděrič, Kryš­tof Hádek / Vác­lav Jílek, Filip Bla­žek / Roman Štabrňák, Michal Sla­ný
Dramaturgie: Adéla Šoto­lo­vá
Scénografie: Simo­na Krompholcová
Kostýmy: Simo­na Krompholcová
Hudba: Marek Doubra­va
Překlad: Iva Michňová
Foto: Martin J. Polák, Václav Beran
Délka: 110 minut + přestávka
Premiéra: 24. 07. 2012
Divadlo: Studio DVA divadlo
Komedie Nevhodné do 15 let

Cena

Sektor A690,- Sektor B590,- Sektor C400,-

Doba je v kri­zi, svět je v kri­zi, vzta­hy jsou v kri­zi, to je vše­o­bec­ně zná­mo, ale pozor: I muži jsou v kri­zi! Při­chá­ze­jí postup­ně o svá posled­ní výsad­ní prá­va a pozi­ce neo­hro­že­ných vlád­ců vesmí­ru. Jed­no z posled­ních míst muž­ské­ho sebe­vě­do­mí a sebe­ur­če­ní se nachá­zí v kotel­ně pod super­mar­ke­tem Hap­py­cen­t­rum. Schá­zí se zde kaž­dou sobo­tu čty­ři sta­teč­ní muži scho­va­ní před svý­mi shop­pin­gu­jí­cí­mi man­žel­ka­mi. Na pár hodin se stá­va­jí opět pra­vý­mi chla­py. Kou­ří, pijí pivo a kou­ka­jí se na fot­bal. Poda­ří se jim uhá­jit ten­to ost­růvek svo­bo­dy? A jsou tu oprav­du ješ­tě sami sebou, nebo se tu jen zba­bě­le scho­vá­va­jí před fak­tem, že svůj boj o důstoj­né mís­to ve spo­leč­nos­ti už prohráli?